Actualiteitencollege Wro (gewijzigde regelgeving m.b.t. de mer en de ladder)
Eerstvolgende datum:
21-11-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Wees op de hoogte van alle actualiteiten rondom de Wro en Omgevingswet.
Inleiding
Inleiding

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2021. Voorlopig wordt dus nog gewerkt met de “oude” Wet ruimtelijke ordening. Naast het feit dat de ruimtelijke ordeningswetgeving op onderdelen -al vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet- is gewijzigd, wordt ook nog voortdurend jurisprudentie gevormd op basis van de huidige wetgeving.

Belangrijke wijzigingen voor de dagelijkse praktijk van nu, betreffen onder meer het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage en de ladder van duurzame verstedelijking in de Wro.

Doelgroep

Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers en vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu) van gemeenten, provincie, waterschap en regionale uitvoeringsdiensten (RUD).

Programma
  • Bespreking van actualiteiten in het ruimtelijke ordeningsrecht
  • Gevolgen gewijzigd Besluit milieueffectrapportage
  • Toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking
  • Bespreking van actuele onderwerpen zoals “gasvrij” bouwen en RvS dienstenrichtlijn (Appingedam).
Werkwijze
De cursus heeft een zeer praktisch karakter. Op basis van casuïstiek wordt ingegaan op de meest recente actualiteiten.
Resultaat
Je bent volledig op de hoogte van de belangrijkste actuele wijzigingen in de huidige regelgeving en geïnformeerd over recente jurisprudentie op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Cursus
Docent
Wim te Selle
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.