Algemene voorwaarden

Herziene ALGEMENE VOORWAARDEN SEGMENT OPLEIDINGEN B.V. 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 6 april 2023 


  
 
Artikel 1 – Algemeen en Definities 


 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, diensten en leveringen van Segment Opleidingen B.V. (hierna te noemen: “Segment”) en op alle door Segment met de Klant gesloten Overeenkomsten. Segment Opleidingen B.V. is gevestigd te Leusden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31045968. 
 
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Cursusmateriaal: elk document/geschrift dat, of informatie die in welke vorm dan ook door Segment ter beschikking wordt gesteld aan de Klant ten behoeve van een Opleiding. 
 
Cursusprijs: het volledig verschuldigde bedrag voor deelname aan een Opleiding, inclusief inschrijfgeld, kosten voor het ter beschikking stellen en gebruik van het Cursusmateriaal en kosten voor de Accommodatie. Een en ander exclusief omzetbelasting of andere heffingen en exclusief eventueel van toepassing zijnde administratie-, installatie-, reis-, transport- of verzendkosten en kosten voor een Examen. 
 
Diensten: alle activiteiten van Segment, die voorwerp zijn van een offerte, drukwerk, aankondiging op de Website of Overeenkomst, waaronder het geven van advies, het bieden van ondersteuning bij implementatie van (software)modules en het verzorgen van een Opleiding. 
 
Examen: een toets ter afsluiting van een Diplomatraject, welke toets wordt afgenomen door een onafhankelijk extern exameninstituut. 
 
Diplomatraject: een Opleiding bestaande uit meerdere cursusdagen, die tezamen een leergang vormen, welke kan worden afgesloten met een Examen. 
 
Inhuisopleiding: een Opleiding op aanvraag van een Klant in besloten kring, voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers, welke wordt gegeven op de bedrijfsvestiging van de Klant of indien daartoe geen mogelijkheden zijn, op een externe locatie in overleg te bepalen met Segment. 
 
Inschrijving: iedere wijze waarop de Klant aan Segment laat blijken een Opleiding te willen volgen, bijvoorbeeld via een aanmelding op de Website, een e-mailbericht of brief of het aan Segment toezenden van een ondertekende Offerte of een Inschrijfformulier. 
 
Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich inschrijft voor een Opleiding van Segment of aan Segment opdracht geeft tot het verzorgen van een Opleiding. 
 
Open inschrijving: een Opleiding die door Segment wordt aangeboden en welke in beginsel openstaat voor inschrijving voor eenieder die daarin geïnteresseerd is, tenzij een Opleiding zich richt op een bepaalde doelgroep of er andere toelatingseisen zijn gesteld. 
 
Opleiding: een door Segment verzorgde bijeenkomst in de vorm van een Diplomatraject, Open inschrijving of inhuisopleiding. 
 
Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Segment en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Segment, dan wel door personen die door Segment zijn aangesteld voor het verzorgen van die Opleiding, al dan niet ten behoeve van werknemers van de Klant, zulks tegen betaling van de Cursusprijs. 
 
Website: de website van Segment: www.segment.nl, dan wel andere websites die door Segment worden gebruikt en waarvan zij rechthebbende is. 
 
1.3 Door Inschrijving voor een Opleiding verklaart de Klant geïnformeerd te zijn over deze algemene voorwaarden en aanvaardt de Klant de toepasselijkheid hiervan. Segment wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk van de hand. 
 
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Segment en de Klant zullen alsdan in overleg treden over een nieuwe bepaling, die de nietige of vernietigde bepaling zal vervangen en zoveel mogelijk overeenstemt met de inhoud en strekking van de nietige of vernietigde bepaling. 
  


 
Artikel 2 – Aanbod 


 
2.1 De aanbiedingen en offertes van Segment zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Aanbiedingen en offertes betreffende inhuisopleidingen zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de aanbieding of offerte anders is vermeld. 

 

2.2 De overeengekomen tarieven in de offerte zijn één jaar geldig. Na dit jaar zullen we nieuwe tariefafspraken maken. Uitgangspunt voor de jaarlijkse indexatie is CBS indexcijfer voor Diensten (DPI).
  


 
Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst 


 
3.1 Een Overeenkomst tussen Segment en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant een Inschrijving voor een Opleiding doet. Segment zal de Inschrijving en daarmee de totstandkoming van een Overeenkomst onverwijld schriftelijk aan de Klant bevestigen. 
 
3.2 Behoudens het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 is de klant zonder schriftelijke toestemming van Segment niet gerechtigd de rechten en verplichtingen ter zake een Overeenkomst aan een derde over te dragen, dan wel zich door een derde te laten vervangen. Bij verhindering van een deelnemer aan een inhuisopleiding, is het de Klant wel toegestaan om deze deelnemer door een collega te laten vervangen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Opleiding schriftelijk of per e-mail aan Segment kenbaar is gemaakt. 
 
3.3 Segment kan haar rechten en verplichtingen ter zake een Overeenkomst te allen tijde aan een derde overdragen. 
  


 
Artikel 4 – Betaling 


 
4.1 De betaling van de Cursusprijs voor een Opleiding en eventuele bijkomende kosten dient plaats te vinden op de wijze en uiterlijk op de vervaldatum, zoals op de factuur door Segment wordt vermeld. Deze factuur wordt na de bevestiging van de Inschrijving verzonden. 
 
4.2 Aan de Klant komt geen recht tot opschorting van de betaling of verrekening toe, behoudens in het geval van artikel 5.5 van deze algemene voorwaarden. Bezwaren tegen het gefactureerde bedrag schorten de betalingsverplichting uitdrukkelijk niet op. 
 
4.3 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling altijd volledig plaats te vinden voorafgaand aan de (eerste) dag waarop de Opleiding plaatsvindt. Indien de betaling alsdan niet is ontvangen, heeft Segment het recht om de Klant de toegang tot de Opleiding te weigeren. 
 
4.4 Indien de Klant niet uiterlijk op de vervaldatum van de factuur de betaling heeft verricht, verkeert deze direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Segment is alsdan gerechtigd om vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede vergoeding te verlangen van de door haar geleden schade en gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten. De incassokosten bedragen 10% van de Cursusprijs, met een minimum van het op de website van Segment gepubliceerde bedrag.  
 
4.5 In het geval de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, ontvangt de Klant na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur eerst een betalingsherinnering met de mogelijkheid om alsnog binnen 14 dagen tot betaling over te gaan. Indien betaling alsdan nog steeds uitblijft, verkeert de Klant in verzuim en is deze vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente verschuldigd, alsmede vergoeding te verlangen van de door haar geleden schade en gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen 10% van de Cursusprijs, met een minimum van het op de website van Segment gepubliceerde bedrag. 
  


 
Artikel 5 – Annuleringsregeling voor de Klant 


 
5.1 Voor zover de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Klant die zijn Inschrijving voor een Opleiding heeft verricht via middelen voor communicatie op afstand als bedoeld in artikel 6:230g van het Burgerlijk Wetboek, zoals via internet, het recht om zijn Inschrijving binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te herroepen en daarmee de Overeenkomst te ontbinden. Dit recht bestaat niet als de Opleiding is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 
 
5.2 Indien het Cursusgeld reeds is voldaan op het moment dat een geldig beroep op herroeping wordt gedaan, betaalt Segment het Cursusgeld binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de herroepingsverklaring terug aan de Klant. 
 
5.3 In het geval de Klant inmiddels Cursusmateriaal heeft ontvangen, betaalt Segment het Cursusgeld binnen 14 kalenderdagen na retourontvangst van het Cursusmateriaal terug aan de Klant, zulks met het recht daarop in mindering te brengen een schadevergoeding, indien de Klant het Cursusmateriaal niet volledig of niet in originele of onbeschadigde staat aan Segment retourneert. Het retourneren en de verzendkosten die daarmee gepaard gaan, zijn voor rekening en risico van de Klant. 
 
5.4 Voor een Opleiding, die wordt gegeven in de vorm van Open inschrijving of Diplomatraject, geldt dat de Klant tot 14 dagen voorafgaand aan de (eerste) dag waarop een Opleiding zal plaatsvinden het recht heeft om kosteloos zijn Inschrijving schriftelijk te annuleren. 
 
5.5 Ingeval van annulering binnen 14 dagen voor de (eerste) uitvoeringsdatum, is de Klant 50% van de Cursusprijs verschuldigd, zulks met een maximum van het op de website van Segment gepubliceerde bedrag exclusief BTW. 
 
5.6 Bij annulering binnen twee werkdagen voorafgaand aan de (eerste) dag waarop een Open Inschrijving of Diplomatraject zal plaatsvinden, blijft de Klant de volledige Cursusprijs verschuldigd. 
 
5.7 Indien de Klant binnen 12 maanden na de (eerste) opleidingsdag waarop de door hem geannuleerde Open Inschrijving zou worden gegeven, alsnog deelneemt aan een Open Inschrijving, heeft de Klant het recht de kosten van de eerder geannuleerde Open Inschrijving te verrekenen met de Cursusprijs van de volgende Open Inschrijving. De Klant kan zich inschrijven voor een Open Inschrijving naar keuze, maar het recht op verrekening als hier bedoeld bestaat uitsluitend, indien de Klant bij zijn volgende Inschrijving direct een beroep doet op dit recht. Deze verrekening is niet mogelijk, indien de Klant zich bij een volgende Inschrijving laat vervangen door een derde. Wel dient te allen tijde, dus ook bij verplaatsing van de deelname, een extra bedrag met een minimum van het op de website van Segment gepubliceerde bedrag per cursusdag voldaan te worden, zijnde de Arrangements-/Administratiekosten. 
  
5.8 Een Inschrijving voor een Inhuisopleiding kan niet geannuleerd worden. De Klant blijft in het geval van annulering de volledige Cursusprijs verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. 
 
5.9 Indien binnen veertien dagen voor de datum van uitvoering van een inhuisopleiding door de opdrachtgever een andere uitvoeringsdatum wordt gewenst, wordt 50% van het dagtarief van de eerder bevestigde uitvoering in rekening gebracht. 
 
5.10 Indien sprake is van een Overeenkomst betreffende een meerdaagse Opleiding en de Klant niet aan alle dagen van de Opleiding deelneemt, bestaat er geen recht op (gedeeltelijke) annulering of restitutie van de Cursusprijs. 
  


 
Artikel 6 – Annulering-/wijzigingsregeling voor Segment 


 
6.1 Segment behoudt zich tot 7 dagen voorafgaand aan de (eerste) dag waarop de Opleiding zal plaatsvinden het recht voor, de Opleiding te annuleren of te verplaatsen indien het aantal aanmeldingen voor de Opleiding naar het oordeel van Segment onvoldoende is of ingeval van onvoorziene omstandigheden. Segment streeft ernaar de Opleiding in dat geval te verplaatsen naar een andere datum en/of tijdstip of locatie. In het geval de Klant alsdan niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan de Opleiding, kan de Klant een collega zijn plaats laten innemen of binnen 10 dagen nadat de nieuwe datum en/of tijdstip of locatie bekend gemaakt is door Segment, zijn Inschrijving kosteloos annuleren. Bij annulering na deze 10 dagen, blijft de Klant de volledige Cursusprijs verschuldigd. 
 
6.2 Bij plotselinge ziekte en/of verhindering van een docent of andere onvoorziene omstandigheden binnen 14 dagen voorafgaande aan of op de (eerste) dag waarop de Opleiding zal plaatsvinden zal Segment, voor zover mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Segment de Opleiding verplaatsen naar een andere locatie, datum en/of tijdstip. In het geval de Klant alsdan niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan de Opleiding, kan de Klant een collega zijn plaats laten innemen of binnen 10 dagen nadat de nieuwe datum en/of tijdstip of locatie bekend gemaakt is door Segment, zijn Inschrijving kosteloos annuleren. Bij annulering na deze 10 dagen, blijft de Klant de volledige Cursusprijs verschuldigd. 
 
6.3 Bij overschrijding van het maximumaantal deelnemers voor een Opleiding, worden de deelnemers, die zich als laatste hebben ingeschreven, in overleg verplaatst naar een latere opleidingsdag of een andere, vergelijkbare, Opleiding. 
 
6.4 In uitzonderlijke gevallen kan de Klant Segment verzoeken de Inhuisopleiding te verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding is geheel voorbehouden aan Segment. Segment zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing kosten bij de Klant in rekening brengen met een minimum van het op de website van Segment gepubliceerde bedrag exclusief BTW.  
 
6.5 Segment behoudt zich het recht voor de titel en exacte inhoud van een Opleiding te wijzigen, in het geval dit beter aansluit bij het doel van de Opleiding en praktijkontwikkelingen. Daarbij zal geen afbreuk worden gedaan aan de oorspronkelijke strekking en het doel van een Opleiding. 
 
6.6 Segment is gerechtigd om tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals, maar niet uitsluitend, verhoging van inkoopprijzen, extra wensen van de klant, belastingen en lonen) aan de Klant door te berekenen. Deze kosten maken alsdan onderdeel uit van de Cursusprijs.  
 
6.7 Indien de doorberekening van de kostprijsverhogende factoren leidt tot een wijziging van de Cursusprijs van een Opleiding binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst, heeft de Klant het recht een Overeenkomst te ontbinden. 
  


 
Artikel 7 - Examens 


 
7.1 Ter afsluiting van een Diplomatraject wordt een Examen afgenomen door een onafhankelijk extern exameninstituut. 
 
7.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding voor het Examen, het betalen van het Examengeld en het voldoen aan de overige voorwaarden, die worden gesteld door het exameninstituut. Segment aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in dit verband. 
  


 
Artikel 8 – Cursusmateriaal en Intellectueel eigendom 


 
8.1 Segment stelt het Cursusmateriaal tijdig ter beschikking aan de Klant. Eventueel in dat kader aangegeven leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen. 
 
8.2 Zolang de Klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen betreffende een Opleiding heeft voldaan, is Segment bevoegd de terbeschikkingstelling van het Cursusmateriaal op te schorten. 
 
8.3 Het Cursusmateriaal is door Segment op zorgvuldige wijze samengesteld. Voor schade, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Cursusmateriaal is Segment niet aansprakelijk. De Klant is bovendien zelf verantwoordelijk voor het downloaden van het digitaal verstrekte Cursusmateriaal en voor de installatie van online modules. 
 
8.4 Het Cursusmateriaal is en blijft te allen tijde eigendom van Segment. De Klant mag het Cursusmateriaal na afloop van een Opleiding behouden voor eigen gebruik. 
 
8.5 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten betreffende een Opleiding en het Cursusmateriaal, inclusief het auteursrecht, berust en blijft berusten bij Segment of – indien van toepassing – bij de personen, die door Segment zijn aangesteld voor het verzorgen van een Opleiding. Derhalve is het de Klant zonder schriftelijke toestemming van Segment bijvoorbeeld niet toegestaan de inhoud van een opleiding en het Cursusmateriaal te verkopen, te wijzigen, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Bij iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten verbeurt de Klant voor elke overtreding een direct opeisbare boete ter hoogte van het bedrag zoals vermeld op de website van Segment en voor elke dag dat de overtreding voortduurt het bedrag zoals eveneens vermeld op de website van segment, onverminderd het recht van Segment op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. 
  
8.6 In het geval een Klant kennisneemt van een derde, die inbreuk maakt op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Segment of de personen, die door Segment zijn aangesteld voor het verzorgen van een Opleiding, zal de Klant Segment daarvan onmiddellijk telefonisch of schriftelijk op de hoogte stellen. 
 
8.7 De Klant vrijwaart Segment van alle schade, verliezen, (juridische) kosten, aanspraken en alle overige uitgaven, alsmede tegen vorderingen van derden, als gevolg van of in verband met de schending of niet-nakoming van enige bepaling van dit artikel 8 door de Klant, haar werknemers of andere vertegenwoordigers. 
  


Artikel 9 – Aansprakelijkheid 


 
9.1 Segment is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde inkomsten, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade, waaronder begrepen schade als gevolg van het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van het Cursusmateriaal of het niet of gedeeltelijk verzorgen van een Opleiding, eventuele onvolledigheid of fouten in het Cursusmateriaal of Opleiding en het verloren gaan van Cursusmateriaal. De Klant vrijwaart Segment tevens tegen aanspraken van derden in dit verband. 
 
9.2 Voor zover Segment tekortschiet in haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst en aansprakelijk is jegens de Klant voor de vergoeding van enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Segment in ieder geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de Cursusprijs (exclusief omzetbelasting), althans tot maximaal dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten, die de Klant heeft moeten maken om de prestatie van Segment aan een Overeenkomst te laten beantwoorden, om de schade en de oorzaak vast te stellen en om de schade te beperken of te voorkomen. 
 
9.3 Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Segment wegens tekortkoming in haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts, indien de Klant Segment binnen 14 dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Segment een redelijke termijn van 14 dagen voor herstel of nakoming wordt gegund en Segment na ommekomst van die termijn blijft tekortschieten. 
 
9.4 De vermeende aansprakelijkheid van Segment schort de betalingsverplichtingen van de Klant niet op. 
 
9.5 Het bepaalde in dit artikel is tevens van toepassing op personen in dienst van Segment, dan wel personen, die door Segment zijn aangesteld voor het verzorgen van een Opleiding. 
  


 
Artikel 10 – Beëindiging van de Overeenkomst 


 
10.1 De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor eenmalige deelname aan een Opleiding, tenzij anders overeengekomen. 
 
10.2 Segment is bevoegd de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: 
 
a) de Klant in gebreke is met nakoming van zijn verplichtingen en, na tot herstel binnen een redelijke termijn daarvan gesommeerd te zijn, in gebreke blijft; 
b) de door de Klant aan Segment voor de Overeenkomst verstrekte informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn; 
c) de Klant in liquidatie, surseance van betaling of faillissement komt te verkeren of daartoe een aanvraag wordt ingediend of de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard; 
d) de Klant zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk beëindigt of ontbindt. 
 
10.3 In het geval van opzegging door Segment is de Klant verplicht al het in zijn bezit zijnde Cursusmateriaal binnen 14 dagen in originele en ongeschonden staat te retourneren aan Segment, bij gebreke waarvan de Klant gehouden is de waarde van het Cursusmateriaal aan Segment te vergoeden. 


  
 
Artikel 11 – Legitimatie 


 
11.1 Bij Inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht zijn naam en overige persoons- en/of bedrijfsgegevens correct op te geven. De Klant is volledig verantwoordelijk voor (de juistheid van) zijn aangeleverde persoons- en/of bedrijfsgegevens. 
 
11.2 Segment heeft het recht om bij aanvang of tijdens een Opleiding de Klant te verzoeken de bevestiging van zijn Inschrijving voor een Opleiding en een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien de Klant niet aan dit verzoek kan voldoen of indien sprake is van inconsistentie met de Inschrijving, heeft Segment het recht de deelname van de Klant aan een Opleiding te weigeren. 
  


 
Artikel 12 – Persoonsgegevens 


 
12.1 In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming worden de door de Klant verstrekte persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en contactgegevens, opgenomen in de geautomatiseerde klantadministratie van Segment. Hoe wij omgaan met deze gegevens wordt omschreven in ons privacystatement. 
 
12.2 De persoonsgegevens zullen door Segment, in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, vertrouwelijk worden behandeld. Segment zal de persoonsgegevens niet aanwenden voor andere doeleinden dan waarvoor zij werden verkregen. 
  


 
Artikel 13 – Wijziging van de algemene voorwaarden 


 
13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan Segment de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. 
 
13.2 Segment zal wijzigingen minimaal twee weken voor de inwerkingtreding daarvan publiceren op haar Website. 
  


 
Artikel 14 – Slotbepalingen 


 
14.1 Op deze algemene voorwaarden en een Overeenkomst tussen de Klant en Segment is Nederlands recht van toepassing. 
 
14.2 Eventuele geschillen voorvloeiende uit of verband houdende met een Overeenkomst en/of Opleiding zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland. 

AANVULLENDE VERMELDINGEN

Algemene voorwaarden Segment Opleidingen B.V. 2023  
Hieronder zijn de bedragen opgenomen zoals bedoeld in de Algemene voorwaarden 2023 


 
Art. 4.4 
De incassokosten bedragen 10% van de Cursusprijs, met een minimum van € 150,00. 
 
 
Art. 4.5 
Deze incassokosten bedragen 10% van de Cursusprijs, met een minimum van € 100,00. 
 
 
Art. 5.5 
Ingeval van annulering binnen 14 dagen voor de (eerste) uitvoeringsdatum, is de Klant 50% van de Cursusprijs verschuldigd, zulks met een maximum van € 1.000,00. 
 
 
Art. 5.7 
Wel dient te allen tijde, dus ook bij verplaatsing van de deelname, een extra bedrag met een minimum van € 75,00 per cursusdag voldaan te worden, zijnde de Arrangements- en Administratiekosten.  
 
 
Art. 6.4 
Segment zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing kosten bij de Klant in rekening brengen met een minimum van € 250,--. 
 
 
Art. 8.5 
Bij iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten verbeurt de Klant voor elke overtreding een direct opeisbare boete van  
€ 10.000,00 en voor elke dag dat de overtreding voortduurt € 1.000,00 onverminderd het recht van Segment op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.