Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Woonoverlast en woonfraude raakt ons allemaal!
Een effectieve aanpak van woonproblematiek


 
Ook in jouw gemeente is ongetwijfeld sprake van....

 

·         Spookbewoning/administratieve leegstand ·         Huisjesmelkers
·         Overbewoning ·         Illegale prostitutie
·         Schijnverlaters  ·         Arbeidsmigranten woonoverlast
·         Onterechte BRP inschrijvingen ·         Geluidsoverlast en intimidatie
·         Veel briefadressen ·         Hennepkwekerijen

 

Complexe vraagstukken die inmiddels helaas in elke gemeente in Nederland spelen. Vraagstukken die met elkaar verbonden en/of ondermijnend kunnen zijn.

 

Het is zoeken naar een efficiënte en effectieve aanpak van deze problematiek. Bestaand beleid voldoet niet meer en signalen komen fragmentarisch en versnipperd in de organisatie terecht.
 

Een multidisciplinaire aanpak werkt!

Deel signalen, meld vermoedens en benoem twijfels:

 Aanpak woonfraude en overlast doe je samen!

 

Wat is onze werkwijze?
Wat is onze werkwijze?

We beginnen altijd met een dagdeel waarin we met een afvaardiging uit jouw organisatie jouw vraagstuk(ken) in kaart brengen. We brengen onze kennis en ervaring samen met jouw vraag.

 

Het kan zijn dat deze brainstorm voldoende voor je is om weer verder te gaan.

 

Als tijdens de brainstorm blijkt dat je graag een wat langer lopend traject met ons ingaat, brengen we samen met jou de binnen jouw organisatie betrokken afdelingen en medewerkers in kaart. Met deze groep gaan we aan de slag, vanuit de doelstellingen:

 

- herkennen van signalen

- bewustwording van verbanden

- ondernemen van adequate acties

 

Hoe het leerwerktraject eruit ziet hangt af van de vraag en wat we samen afspreken. In grote lijnen zal het bestaan uit een voorbereidingsfase, de uitvoering en een evaluatie.

 

Fase 1: Voorbereiding

 

Eerst kijken we samen welke interne en externe disciplines aan het traject mee gaan doen. Met elkaar bepalen we wie de regiehouder is en bakenen we de taken en rollen af. Om te komen tot een Plan van Aanpak ondernemen we onder andere de volgende acties:

  • Inventariseren en kaderen vraagstuk
  • Inventariseren bestaand beleid
  • Inventariseren van signalen
  • Gebruik van verschillende bronnen: bijvoorbeeld BRP selecties en data-analyse
  • Bepalen we welke externe partijen bij de multidisciplinaire aanpak betrokken moeten worden (politie/wijkagent, brandweer, woningcorporaties, wijkteams, zorg etc.)
  • Betrekken we een jurist voor de juridische vraagstukken (o.a. AVG)
  • Bespreken we hoe draagvlak te creëren binnen de organisatie (bij het bestuur en management)
  • Opzetten van samenwerkingsverbanden externe/lokale partijen/afsluiten convenant politie/woningcorporaties
Fase 2: Uitvoering

 

Het Plan van Aanpak wordt uitgevoerd, waarbij wij als procesbegeleider optreden. Daar waar gewenst behandelen wij de nodige theorie, daarbij putten we uit bestaande cursussen (zie kader). Tevens monitoren we de baten, dat wil zeggen dat we in kaart brengen wat deze multidisciplinaire aanpak uw gemeente oplevert.

 

Fase 3: Evaluatie

 

Na afloop en ook al tijdens het traject bouwen we regelmatig voortgangs- en evaluatiemomenten in.

 

Wij bieden geen ‘traditionele opleiding’, maar een leerwerktraject, waarin leren en werken hand in hand gaan. Onze kennis en ervaring stellen ons in staat om daarbij als procesbegeleider op te treden. De situatie in jouw gemeente staat daarbij centraal.

 

 

Gerelateerde cursussen:

 

 

Ben je geïnteresseerd in onze aanpak?

 

Graag gaan wij met je in gesprek om vrijblijvend de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken. Neem contact op met opleidingscoördinator Coosje Vink op 033 - 434 50 86, c.vink@segment.nl.