Studiedag: Grondbeleid en kostenverhaal 2.0!
Eerstvolgende datum:
08-10-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 769,00
Tijdens deze studiedag staan grondbeleid en kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling centraal.
Inleiding Grondbeleid en kostenverhaal 2.0
Inleiding Grondbeleid en kostenverhaal 2.0

Het grondbeleid staat weer op de politieke agenda. Op 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Nieuwe regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, kavelruil en kostenverhaal. De keuze tussen actief, interactief of facilitair grondbeleid hangt af van de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële belangen die spelen in een gemeente. Er staan nieuwe opgaven centraal: er is een kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte, het creëren en herstructureren van woon- en werklocaties, de transformatie van leegstaande gebouwen, de energietransitie etc..

De ruimtelijke regierol van de overheid verandert van sturend naar organisch ontwikkelen (overlaten aan de markt) . Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid eigendom verwerft voor ruimtelijke ontwikkelingen! Hoe houdt de overheid dan grip? Of is een actieve rol toch weer noodzakelijk om ruimtelijke en maatschappelijke doelen te realiseren?

Afhankelijk van de locatie specifieke ruimtelijke, financiële en maatschappelijke belangen moet er een keuze gemaakt worden over de te voeren grondpolitiek. De inzet van de grondbeleidinstrumenten is daarbij belangrijk.

Doelgroep

Medewerkers grondzaken, planeconomen, financieel adviseurs, controllers en/of gemeentelijke projectleiders die betrokken zijn bij ruimtelijke initiatieven en locatieontwikkelingen.

Programma Studiedag Grondbeleid en kostenverhaal 2.0
Actualisatie van het grondbeleid
 • Grondbeleid in een nieuwe context
 • Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (februari 2019)
 • Regierol van de gemeente bij gebiedsontwikkeling
 • Keuze tussen actief, interactief, facilitair en passief grondbeleid; grondbeleid op maat
 • Wanneer is actief grondbeleid zinvol?
 • Actualisatie van de nota grondbeleid en nota grondprijzen
 • Opstellen van een woon- en duurzaamheidsvisie
 • Invloed van de ladder duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 lid 2 Bro)
 • Instrumentarium in de nieuwe omgevingswet:
 • Voorkeursrecht
 • Onteigening
 • Stedelijke herverkaveling en kavelruil
 • Casus (herontwikkeling en transformatie van een binnenstedelijke locatie)
 • Welke rol speelt de gemeente?
 • Hoe houdt de gemeente grip op de ontwikkeling?
 • Hoe vindt kostenverhaal plaats?
Kostenverhaal
 • De systematiek in de Wro
 • Facilitair grondbeleid: hoe doe je dat zonder risico’s?
 • Gemeentelijke initiatieventeam (toetsing van principe verzoeken en kostenverhaal)
 • Opstellen anterieure overeenkomst
 • Tips en trucs bij onderhandelingen
 • Het exploitatieplan
 • Verhaal van bovenwijkse en bovenplanse kosten
 • Financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen (art. 6.24 Wro)
 • Structuurvisie, nota grondbeleid en nota kostenverhaal
 • Actuele jurisprudentie
 • Kostenverhaal in Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (integraal versus organisch model voor gebiedsontwikkeling; exploitatieregels met of zonder tijdvak)
 • Werkwijze
 • Casus (kostenverhaal bij binnenstedelijke vernieuwing)
Werkwijze
Zowel de theorie als de praktijk komen uitgebreid aan bod. De docenten nemen je mee aan de hand van hun eigen praktijkervaringen. Ook is er voldoende mogelijkheid om eigen casussen in te brengen.
Bijzonderheden
Wij adviseren deelname in teamverband per gemeente. Je betaalt dan voor iedere volgende deelnemer € 569,--.  Werk je bij een middelgrote gemeente, denk dan eens aan uitvoering van deze cursus bij jou in huis voor de gezamenlijke teams Financiën, RO, Grondzaken etc. Wij leveren dan maatwerk met jouw eigen gemeente als leidraad.
Resultaat
Na afloop van de dag heb je inzicht in de trends van de praktijk van integrale gebiedsontwikkeling. Je hebt overzicht over de rollen van de overheid bij ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en hebt voldoende kennis om het grondbeleid in jouw gemeente te evalueren en te resetten.
Je hebt inzicht in de bestaande en nieuwe grondbeleidsinstrumenten en hebt handvatten om het kostenverhaal binnen de gemeente te optimaliseren. Je weet hoe je met particuliere initiatieven (zelfrealisatie) moet omgaan en weet hoe je moet omgaan met marktpartijen.
Cursus
Docent
Arnoud Ashouwer
Docent
Ruud Schouwaert
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83