Kostenverhaal en grondbeleid in de Omgevingswet
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
07-10-2024
1 dag
Utrecht
€799,00
Andere data en locaties
-Modernisering grondbeleid- In deze interactieve workshop leer je alle ins en outs met betrekking tot het aankoopproces van grond (al dan niet met opstal).Welke regierol wil de gemeente spelen in de ruimtelijke ontwikkeling van een stad of dorp en welke kostenverhaalsmogelijkheden kunnen c.q. moeten worden opgenomen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan?
Inleiding
Inleiding

De Omgevingswet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (o.a. ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming). De Omgevingswet brengt ook nieuwe instrumenten en financiële spelregels voor het  kostenverhaal.

 

De centrale vraag is aan de orde: welke regierol wil de gemeente spelen in de ruimtelijke ontwikkeling van een stad of dorp en welke kostenverhaalsmogelijkheden kunnen c.q. moeten worden opgenomen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan?

 

Met de nieuwe Omgevingswet krijgt de overheid meer flexibiliteit en meer ruimte om in te spelen op nieuwe ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De rol van de overheid is afhankelijk van de omstandigheden, soms actief/regisserend, soms faciliterend. Er is ruimte voor particuliere initiatieven. Plannen moeten natuurlijk wel realistisch, haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en te organiseren zijn.

De Omgevingswet maakt onderscheid tussen kostenverhaal voor integrale gebiedsontwikkeling enerzijds en kostenverhaal voor organische gebiedsontwikkeling anderzijds. Daarbij is bepalend of de ontwikkelingen binnen een vooraf  bepaald tijdvak zullen moeten plaatsvinden. Naast het reguliere kostenverhaal is ook er ook ruimte voor aanvullend kostenverhaal, het opnemen van financiële bijdragen voor ontwikkelingen ter verbetering van de van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van een gebied, zulks op basis van een vastgestelde omgevingsvisie of programma.

 

De Omgevingswet bevat daarnaast ook het nieuwe grondbeleid instrumentarium: onteigening, voorkeursrecht, stedelijke kavelruil, herverkaveling van het landelijk gebied, nadeelcompensatieregeling.

 

De invoering van de Omgevingswet leidt tot heroriëntatie en evaluatie van het gemeentelijk ruimtelijke ordenings- en grondbeleid.

 

 

circles
Doelgroep

De cursus is bestemd voor managers en medewerkers die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en meer inzicht willen hebben in de nieuwe regelgeving in de Omgevingswet:

- Managers van de afdeling grondzaken en vastgoed

- Medewerkers grondbeleid

- Vastgoedjuristen

- Beleidsmedewerkers ruimtelijke ontwikkeling

- Projectleiders

- Projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers

Programma
Actualisatie van het grondbeleid
 • In de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Keuze voor (maatschappelijk) grondbeleid (actief, interactief versus facilitair)

  • Kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit

  • Onderscheid tussen integrale en organische gebiedsontwikkeling (met en zonder tijdvak)

  • Verplicht kostenverhaal en aanvullend kostenverhaal (financiële bijdragen ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van de gebiedsontwikkeling)

  • Opstellen van anterieure (kostenverhaals)overeenkomsten (wat kun je daarin regelen?)

  • Grondbeleidinstrumenten in de Ow: onteigening, voorkeursrecht en stedelijke kavelruil (strategie en toepassing in de praktijk)

  • Kostenverhaal en grondbeleid in de Uitvoeringsparagraaf van de Omgevingsvisie

  • Nut en noodzaak van een Nota bovenwijkse en bovenplanse verevening

In de cursus wordt de theorie toegepast in een praktijk casus!
Resultaat
check
Deze cursus workshop biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit.
check
Tevens wordt inzicht verschaft in de toepassing van de nieuwe grondbeleid instrumenten.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina