Kostenverhaal en grondbeleid in de nieuwe Omgevingswet
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
18-10-2023
1 dag
Utrecht
€799,00
Andere data en locaties
Welke regierol wil de gemeente spelen in de ruimtelijke ontwikkeling van een stad of dorp en welke kostenverhaalsmogelijkheden kunnen c.q. moeten worden opgenomen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan?
Inleiding
Inleiding

De Omgevingswet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (o.a. ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming). De Omgevingswet brengt ook nieuwe instrumenten en financiële spelregels op basis van de Aanvullingswet Grondeigendom en Aanvullingsbesluit Grondeigendom.

 

De centrale vraag is daarbij aan de orde: welke regierol wil de gemeente spelen in de ruimtelijke ontwikkeling van een stad of dorp en welke kostenverhaalsmogelijkheden kunnen c.q. moeten worden opgenomen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan?

 

Met de nieuwe Omgevingswet krijgt de overheid meer flexibiliteit en meer ruimte om in te spelen op nieuwe ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De rol van de overheid is afhankelijk van de omstandigheden, soms actief/regisserend, soms faciliterend. Er is ruimte voor particuliere initiatieven. Plannen moeten natuurlijk wel realistisch, haalbaar en uitvoerbaar zijn.

De Omgevingswet en de Aanvullingswet Grondeigendom gaan ergens in de komende periode in. Met de nieuwe financiële regels zal al eerder rekening moeten worden gehouden. Alle ruimtelijke plannen of bestemmingsplannen, die niet formeel ter inzage zijn gelegd, moeten al voldoen aan de nieuwe regels. Dit houdt effectief in dat alle nieuwe OMGEVINGSPLANNEN, die nu worden gemaakt, zich moeten houden aan de nieuwe regels.

 

De Aanvullingswet Grondeigendom omvat daarnaast ook het nieuwe grondbeleid instrumentarium: onteigening, voorkeursrecht, stedelijke kavelruil, herverkaveling van het landelijk gebied, planschaderegeling.

 

De invoering van de Omgevingswet leidt tot heroriëntatie en evaluatie van het gemeentelijk ruimtelijke ordenings- en grondbeleid.

circles
Doelgroep

De workshop is bestemd voor managers en medewerkers die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en meer inzicht willen hebben in de nieuwe regelgeving in de Omgevingswet:

- Managers van de afdeling grondzaken en vastgoed

- Medewerkers grondbeleid

- Vastgoedjuristen

- Beleidsmedewerkers ruimtelijke ontwikkeling

- Projectleiders

- Projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers

Programma
Actualisatie van het grondbeleid
 • In de workshop komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Kostenverhaal binnen het grondbeleid (actief, interactief versus facilitair)

  • Kostenverhaalsregeling van de Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit Grondeigendom

  • Vergelijking regeling Aanvullingswet Grondeigendom en Wro

  • Onderscheid tussen integrale en organische gebiedsontwikkeling (met en zonder tijdvak)

  • Verplicht kostenverhaal en aanvullend kostenverhaal (financiële bijdragen aan gebiedsontwikkeling)

  • Opstellen van anterieure overeenkomsten (wat kun je daarin regelen?)

  • Grondbeleidinstrumenten in de AWG: onteigening, voorkeursrecht en stedelijke kavelruil (strategie en toepassing in de praktijk)

  • Kostenverhaal en grondbeleid in de Uitvoeringsparagraaf van de Omgevingsvisie

  • Nut en noodzaak van een Nota bovenwijkse en bovenplanse verevening

Resultaat
check
Deze workshop biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, Aanvullingswet Grondeigendom en Aanvullingsbesluit Eigendom.
check
Tevens wordt inzicht verschaft in de toepassing van de nieuwe grondbeleid instrumenten.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina