Sociaal Domein in control
Eerstvolgende datum:
16-11-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 949,00
Is jouw gemeente volledig in control?
Inleiding
Inleiding

Het sociaal domein is nog steeds volop in het nieuws: gemeenten kampen met grote tekorten. rijksmiddelen blijven (voorlopig) uit en er moet dus noodgedwongen hard bezuinigd worden. Hierdoor komt het algemene-voorzieningen-niveau van gemeenten in de problemen, terwijl het Rijk voldoende middelen beschikbaar heeft. Ook komt nog steeds nieuwe wet- en regelgeving bij en de opgave om alles op orde te krijgen blijft dus een continue uitdaging.

 

Is jouw gemeente voldoende in control? Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen of wil je graag wat meer handreikingen krijgen om verder greep op de zaken te hebben?

Aan welke 'knoppen draai je’ om tot kostenreductie te komen zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de zorginhoud en hoe waarborg je een doelmatige besteding van de middelen? Veel gemeenten hebben nog te maken met onzekerheden rondom de rechtmatige besteding van de pgb-gelden en Zorg in Natura. Over anderhalf jaar is het college zelf verantwoordelijk voor de  rechtmatigheidsverantwoording. Wat doe je als gemeente om de zekerheid rondom de prestatielevering te vergroten?

 

Praktische handvatten om beter te sturen op budgetten en te anticiperen op financiële risico’s binnen het sociaal domein en leren van andere gemeenten door best practices met elkaar te delen zijn stappen om te leren beter in control te komen.

Doelgroep

Controllers

Financieel medewerkers

Financieel adviseurs

Kwaliteitsmedewerkers

Managers Sociaal Domein

Adviseurs sociaal domein

Programma
  • De financiële problematiek in het sociaal domein:  handreikingen en inspiratie om de kosten beter in de greep te krijgen en besparingen te realiseren.
  • De ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving en de financiële gevolgen daarvan. Zo staan we stil bij de effecten de nieuwe Wet Beschermd Wonen, de tekorten op de WSW en aanpassing van de Jeugdwet vanwege het woonplaatsbeginsel.
  • De ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving en de financiële gevolgen daarvan. Zo staan we stil bij de effecten de nieuwe Wet Beschermd Wonen, de tekorten op de WSW en aanpassing van de Jeugdwet vanwege het woonplaatsbeginsel.
  • Kostenbesparing in het sociaal domein, aan welke knoppen kun je draaien?
  • De risico’s binnen het sociaal domein: wat zijn effectieve beheersmaatregelen? Hierbij ook aandacht aan frauderisico’s met betrekking tot pgb-gelden en ZIN-bestedingen.
  • Praktische handreikingen ter verbetering van de rechtmatigheid binnen het sociaal domein. Hoe toon je de prestatielevering van de pgb-gelden en ZIN-bestedingen aan?
  • Praktijk delen met deelnemers van andere gemeenten: wat werkt bij hen wel of niet.
Werkwijze
Casuïstiek en praktijkvoorbeelden vormen een belangrijk onderdeel van deze training.
Resultaat
Na afloop zijn deelnemers in staat:
De financiële sturing binnen het sociaal domein te verbeteren.
Een betere prognose te maken van het te verwachten resultaat.
Tijdig afwijkingen en bijzonderheden binnen de processen van het sociaal domein te signaleren.
Te rapporteren en adviseren over risico’s en beheersmaatregelen.
Maatregelen te nemen om de rechtmatigheid binnen het sociaal domein te vergroten.
Cursus
Docent
Auke Witteveen
Vragen?
Wendy Dekker
Neem contact op met onze opleidingsadviseur.
Wachtlijst