BBV opfris- en actualiteitenprogramma - inclusief BBV-proof maken van de jaarrekening
Eerstvolgende datum:
10-12-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Verdiep, verbreed en actualiseer je kennis van het BBV!
Inleiding
Vernieuwing BBV
Inleiding

Je bent bekend met het BBV, maar hebt af en toe behoefte om je kennis weer eens op te frissen en kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen. In één praktische dag kun je jouw ervaringen delen met andere cursisten en krijg je bruikbare tips en handreikingen.

 

Tijdens de cursus wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de vernieuwing van het BBV.

Vernieuwing BBV

Behalve de in het programma vermelde onderwerpen, wordt ook nader ingegaan op:

 • de kansen die de vernieuwing biedt voor meer transparantie, eenvoud en vergelijkbaarheid voor bestuur en organisatie
 • de aandachtspunten en vervolgstappen voor begroting en rekening na implementatie van de vernieuwing
 • de laatste nieuwe notities en vragen en antwoorden. 
Doelgroep

Medewerkers financieel beheer en administratie

Financieel adviseurs en/of consulenten

Medewerkers financiën algemeen

Controllers en medewerkers administratie.

Programma
Inleiding BBV
 • ontwikkelingen in de verslaglegging BBV
 • kern BBV
 • valkuilen en dilemma’s BBV
 • actuele notities, richtlijnen en aanbevelingen
 • aandachtspunten vervolgstappen implementatie BBV
 • actualiteiten commissie BBV.
Vernieuwing BBV, inclusief wijzigingen BBV
 • taakvelden en programma's
 • beleidsindicatoren en financiële kengetallen
 • kostentoerekening: notitie overhead en rente (omslag)
 • geprognosticeerde balans
 • overige aanpassingen stelsel lasten en baten
 • kostenonderbouwing lokale heffingen
Activeren, waarderen, reserves en voorzieningen
 • waarderen investeringen economisch en maatschappelijk nut
 • activering en afschrijving verschillende typen investeringen
 • investeren en onderhouden; samenhang en relatie
 • reserves en voorzieningen; functie, onderscheid en vorming
 • presentatie resultaatbestemming en resultaatbepaling
 • notitie riolering.
BBV en overige (actuele) onderwerpen:
 • budgetoverheveling: wat kan/mag wel en wat kan/mag niet
 • gebeurtenissen na balansdatum
 • BBV-proof maken jaarrekening
 • incidentele baten en lasten
 • actuele vraag- en antwoordenrubriek BBV
 • vernieuwing accountantscontrole.
Werkwijze
Zowel 'de techniek’ als ‘het beleid’ komt aan de orde. Door middel van korte oefeningen -waar mogelijk vanuit de eigen praktijk- wordt stilgestaan bij toepassing van de voorschriften.
Resultaat
Je bent in staat om nieuwe en actuele ontwikkelingen direct te vertalen naar de praktijk.
Praktijkervaringen en inzichten te delen. Praktijkvragen te beantwoorden.
Cursus
Docent
Bert de Brouwer
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83