Sociaal Domein in control
Eerstvolgende datum:
14-11-2019 / 2 dagen
Utrecht
€ 949,00
Ben je voldoende in control of zou je graag nog wat meer greep op de zaken krijgen?
Inleiding
Inleiding

Veel gemeenten zijn nog bezig beter financieel in control te komen binnen het sociaal domein. Een lastige opgave sinds de overheveling van taken in 2015! Ook de komende jaren blijft dit een uitdaging, door de complexiteit, de financiële druk op de budgetten en de nog komende, belangrijke wetswijzigingen.

Is jouw gemeente voldoende in control? Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen of wil je graag wat meer handreikingen krijgen om verder grip op de zaken te hebben?

De uitvoering van de Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet is omvangrijk en zeer complex. Veel gemeenten hebben serieuze tekorten op het sociaal domein.

Hoe ga je hiermee om? Aan welke 'knoppen kun je draaien' om tot kostenreductie te komen zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de zorginhoud? Hoe waarborg je een doelmatige besteding van de middelen ? Veel gemeenten hebben nog moeite om een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen voor de rechtmatigheid. We geven praktische handvatten om beter te sturen op budgetten en te anticiperen op financiële risico’s binnen het sociaal domein.

Doelgroep

Controllers
Financieel medewerkers
Financieel adviseurs
Kwaliteitsmedewerkers
Managers sociaal domein
Adviseurs sociaal domein

Programma
  • Er wordt volop aandacht besteed aan de ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving die financiële gevolgen hebben. We geven handreikingen hoe kosten beter beheerst kunnen worden en het verbeteren van de rechtmatigheid van de uitgaven in het sociaal domein komt ook ruim aan bod. Er is volop ruimte om de praktijk te delen met deelnemers van andere gemeenten, wat werkt bij hen wel of niet. In twee dagen doe je ideeën op en worden handreikingen gedaan om belangrijke stappen te kunnen zetten om beter in control te komen in het sociaal domein.
  • Vergroten van de financiële beheersbaarheid en voorspellende waarde. Hierin komt het berichtenverkeer ook aan de orde.
  • Ontwikkelingen van de geldstromen in het sociaal domein (integratie uitkering en gemeentefonds).
  • Bijzonderheden en ontwikkelingen van de WMO (waaronder de nieuwe Wet Beschermd Wonen), de Participatiewet en Jeugdwet (waaronder de aanpassing van het woonplaatsbeginsel).
  • Vergroting van de financiële beheersing en doelmatigheid.
  • Risico’s binnen het sociaal domein en het treffen van effectieve beheersmaatregelen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan frauderisico’s PGB en ZIN.
  • Mogelijkheden om de rechtmatigheid binnen het sociaal domein zichtbaar te verbeteren.
  • Praktijkvoorbeelden en casuïstiek.
Werkwijze
We gaan op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang, maken een vertaling van regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk, delen de ervaringen van de deelnemers uit verschillende gemeenten en gaan dus, als het enigszins kan, aan de slag met specifieke vragen en/of casussen uit de eigen praktijk.
Docent
De docent heeft uitgebreide ervaring op het gebied van control, rechtmatigheid en risicomanagement en neemt jou graag mee in de praktijk door treffende voorbeelden.
Resultaat
Je beschikt over meer kennis en inzicht in het sociaal domein
Je beschikt over bouwstenen om tot betere financiële sturing te komen
Je hebt praktische handvatten om tot kostenreductie te komen binnen het sociaal domein
Je kunt actief inspelen op de nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein
Je hebt kennis van de belangrijkste risico’s binnen het sociaal domein
Je kunt beter rapporteren en adviseren over risico’s en beheersmaatregelen
Je beschikt over een goede aanpak om de rechtmatigheid binnen het sociaal domein te vergroten.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83