Sociaal Domein in control
Eerstvolgende datum:
10-06-2021 / 2 dagen
Virtueel klaslokaal
€ 849,00
Compleet in control of graag wat meer greep op de zaken?
Inleiding
Inleiding

Nog steeds is het sociaal domein volop in het nieuws. Veel gemeenten kampen met grote tekorten op hun budgetten. Rijksmiddelen blijven (voorlopig) uit, gemeenten moeten noodgedwongen hard bezuinigen. Het algemene voorzieningenniveau van de gemeente komt in de problemen terwijl het Rijk voldoende middelen beschikbaar heeft. Daarnaast komt er nog veel nieuwe wet- en regelgeving extra op de gemeente af. Hierdoor blijft de opgave onveranderd groot.

Is jouw gemeente voldoende in control? Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen of wil je graag wat meer handreikingen krijgen om verder grip op de zaken te hebben?

 

Aan welke 'knoppen kun je draaien' om tot kostenreductie te komen zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de zorginhoud? Hoe waarborg je een doelmatige besteding van de middelen?

Veel gemeenten hebben nog te maken met onzekerheden rondom de rechtmatige besteding van de pgb-gelden en zorg in natura (zin).

 

De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid ligt bij het college. Wat kan je als gemeente doen om de zekerheid rondom de prestatielevering te vergroten?

 

In deze tweedaagse cursus geven we praktische handvatten om beter te sturen op budgetten en te anticiperen op financiële risico’s binnen het sociaal domein. Leer ook van andere gemeenten door best practices met elkaar te delen.  Zet belangrijke stappen om beter in control te komen.

Doelgroep

Controllers
Financieel medewerkers
Financieel adviseurs
Kwaliteitsmedewerkers
Managers sociaal domein
Adviseurs sociaal domein

Programma
  • We staan stil bij de financiële problematiek in het Sociaal Domein. Geven handreikingen en inspiratie om de kosten beter in de grip te krijgen en besparingen te realiseren.
  • Er wordt volop aandacht besteed aan de ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving die financiële gevolgen hebben. Zo staan we stil bij de effecten van de nieuwe Wet beschermd wonen, de tekorten op de Wsw en aanpassing van de Jeugdwet vanwege het woonplaatsbeginsel.
  • Hoe vergroot je de financiële beheersbaarheid en voorspellende waarde van de uitgaven. Hierin komt het berichtenverkeer en bi-tooling aan de orde. Wat kun je met deze informatie?
  • Hoe kun je kosten besparen in het Sociaal Domein, aan welke knoppen kun je draaien?
  • We gaan in op de risico’s binnen het sociaal domein en bespreken effectieve beheersmaatregelen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan frauderisico’s met betrekking tot pgb-gelden en zin-bestedingen.
  • We bieden praktische handreikingen om de rechtmatigheid binnen het sociaal domein zichtbaar te verbeteren. Hoe kun je de prestatielevering van de pgb-gelden en zin-bestedingen aantonen?
  • Er is volop ruimte om de praktijk te delen met deelnemers van andere gemeenten; wat werkt bij hen wel of niet.
  • In de twee cursusdagen komen we met veel praktijkvoorbeelden en casuïstiek
Docent
De docent heeft uitgebreide ervaring op het gebied van control, rechtmatigheid en risicomanagement en neemt jou graag mee in de praktijk door treffende voorbeelden.
Resultaat
Je beschikt over meer kennis en inzicht in het sociaal domein
Je beschikt over bouwstenen om tot betere financiële sturing te komen
Je hebt praktische handvatten om tot kostenreductie te komen binnen het sociaal domein
Je kunt actief inspelen op de nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein
Je hebt kennis van de belangrijkste risico’s binnen het sociaal domein
Je kunt beter rapporteren en adviseren over risico’s en beheersmaatregelen
Je beschikt over een goede aanpak om de rechtmatigheid binnen het sociaal domein te vergroten.
Cursus
Docent
Auke Witteveen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83