Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
12-09-2024
4 dagdelen
Online
€999,00
Andere data en locaties
De frauderisicoanalyse is een noodzakelijk analyse die niet mag ontbreken bij de bepaling van de financiële rechtmatigheid.
Inleiding
Inleiding

Het onderwerp 'Fraude en integriteitssignalen' wordt steeds belangrijker. Niet alleen door de komst van de rechtmatigheidsverantwoording waarin het college zelf een uitspraak doet over de aanpak rondom de beheersing van frauderisico’s. Ook de controlerende accountant gaat er vanaf het boekjaar 2022 veel meer aandacht aan besteden. Accountants zijn namelijk vanaf controlejaar 2022 verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over hun werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit.

 

Het kader van de (financiële) rechtmatigheidsverantwoording bestaat uit de volgende criteria:

 • begrotingscriterium (gaat om controle op overschrijdingen van de geautoriseerde begroting na wijziging).
 • Voorwaardencriterium (gaat om de financiële beheershandelingen die aan de voorwaarden moeten voldoen zoals gesteld in wet- en regelgeving (hieronder vallen ook gemeentelijke verordeningen).
 • Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) (hieronder vallen ook fraude- en integriteitssignalen).

Het hebben van een duidelijke fraude aanpak is dus noodzakelijk. Hebben jullie de frauderisico’s al in beeld? Welke beheersmaatregelen kun je treffen om de risico’s te verkleinen en hoe toets je de effectiviteit? In deze online training leren we je een frauderisicoanalyse op te zetten en uit te voeren in je eigen organisatie.

 

We presenteren een totaalpakket en zijn van mening dat je hierna in staat bent op basis van monitoring en borging in de organisatie grip te blijven houden op het hele traject van fraude-beheersing.

circles
Doelgroep

Medewerkers Verbijzonderde Interne Controle

Controllers /  businesscontrollers

Financieel adviseurs/consulenten

Managers bedrijfsvoering

Programma

In deze cursus komen de volgende zaken aan de orde:

 

 • Wanneer spreken we van fraude?
 • Hoe zet je de frauderisicoanalyse op?
 • Welke risico’s zijn te onderkennen?
 • Welke beheersmaatregelen kun je treffen?
 • Hoe maak je een goed lees- en bruikbaar eindproduct?
 • Hoe zorg je ervoor dat de analyse geen papieren tijger wordt maar aansluit bij de organisatie?
 • Hoe kun je de resultaten monitoren en er verantwoording over afleggen.
Dagdeel 1
 • Uitleg relevante wet- en regelgeving.
 • Wat zijn frauderisico’s?
 • Welke processen of functies zijn fraudegevoelig?


Huiswerkopdracht voor het tweede dagdeel: maak een inventarisatie van de processen/functies in je eigen organisatie met een verhoogd frauderisico.

Dagdeel 2
 • Terugkoppeling en bespreking huiswerkopdracht
 • Beheersmaatregelen:
  • waar moeten beheersmaatregelen aan voldoen?                                   
  • welke kun je treffen?
 • Oefenen met benoemen en beschrijven van beheersmaatregelen

 

Huiswerkopdracht voor het derde dagdeel: benoem voor de frauderisico’s beheersmaatregelen bij de geïnventariseerde processen/functies.

Dagdeel 3
 • Terugkoppeling en bespreking huiswerkopdracht
 • Het eindproduct: hierbij gaan we de informatie uit dagdeel 1 en 2 samenbrengen in een model waarin de frauderisicoanalyse gepresenteerd worden.
 • Draagvlak en besluitvorming.

 

Huiswerkopdracht voor het vierde dagdeel: stel de frauderisicoanalyse voor jouw organisatie samen.

Dagdeel 4
 • Terugkoppeling en bespreking huiswerkopdracht
 • Monitoring: op welke wijze kunnen de risico’s periodiek beoordeeld worden? Op welke wijze toets je de effectiviteit van de beheersmaatregelen?
 • Wanneer en hoe leg je verantwoording af over de frauderisicoanalyse?
Resultaat
check
Je hebt een goed inzicht in wat onder misbruik en fraude wordt verstaan en kunt dit verbinden met de dagelijkse praktijk.
check
Je hebt vanuit de processen in beeld waar fraude zich kan voordoen en wat je eraan doet dat te voorkomen. Je zorgt er ook voor dat de benoemde maatregelen worden gevolgd en gemonitord en dat wordt bijgestuurd indien nodig.
check
Je weet niet alleen de hard controls te benoemen maar ook de soft controls.
check
Je hebt een plan van aanpak opgesteld dat je gaat presenteren aan het management en zorgt zo voor draagvlak.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina