Bestuursrechtelijke Handhaving Omgevingsrecht
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
In het kader van handhaving en toezicht staat, naast de andere handhavingsinstrumenten, nu ook de bestuurlijke boete ter beschikking van het bestuur. Het bevoegd gezag is meestal het college van burgemeester en wethouders, maar ook regionale uitvoeringsdiensten zijn belast met handhaving en toezicht. De cursus richt zich vooral op de dagelijkse uitvoeringspraktijk maar zal ook een blik in de toekomst werpen wanneer het de nieuwe omgevingswet betreft.
Doelgroep

Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).
Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).
Hanhavers, Milieu-agenten en Rechercheurs van de Nationale Politie.

Programma

Handhaving en toezicht in het omgevingsrecht worden aan de hand van de wettekst uitgelegd. Ingegaan wordt op aanpalende wetgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de nieuwe regeling inzichtelijk gemaakt. De instrumenten op het gebied van bestuursdwang en toezicht worden uitgebreid besproken evenals programmatische handhaving en handhaving op basis van een handhavingsstrategie. Het is nadrukkelijk de bedoeling om op basis van de praktijksituaties nadere invulling aan deze dag te geven. 

Resultaat
De deelnemers weten: welke middelen ter beschikking staan in het kader van handhaving, met welke middelen zij hun toezichthoudende taak kunnen uitoefenen
welke rechtsmiddelen ter beschikking staan van degene die onderworpen is aan toezicht en handhaving,
wat de regels om te komen tot een strategische, programmatische en onderling afgestemde handhaving zijn.
Cursus
Docent
Koos Nouwen
Wachtlijst