Leergang Adviseur schuldhulpverlening
Eerstvolgende datum:
25-01-2021 / 5 dagen
Utrecht
€ 2.199,00
Een schuldhulpverlener is de spin in het web als het gaat om de oplossing naar een schuldenvrij bestaan. Naast de wettelijke kaders van de WGA heeft de schuldhulpverlener ook oog voor de behoefte en leerbaarheid op gedragsverandering van de klant. In deze 5-daagse leergang komen deze facetten uitgebreid aan bod.
Inleiding
Inleiding

Wie in het sociaal domein werkt of wil werken krijgt vaak met schuldhulpverlening te maken. In deze leergang krijg je de benodigde vakkennis en vaardigheden aangereikt om zelfstandig het werk uit te voeren.

De schuldhulpverlener is na het volgen van de training in staat om te zien waar de behoefte van de schuldenaar ligt in het traject naar een schuldenvrij bestaan.

Doelgroep

Medewerkers die binnen het sociaal domein werkzaam (willen) zijn, zoals wijkteams, klantmanagers en uitvoerders van Wmo en Jeugdwet. Maar ook medewerkers van instellingen met cliënten die vaak schuldenproblematiek hebben.

Voor deze training is een HBO werk- en denkniveau vereist.

Programma
Dag 1

Proces van Schulddienstverlening (op hoofdlijnen)

 • het proces van schuldhulpverlening (aan de hand van het NVVK schema) en bespreking van de wijze waarop het proces van schuldhulpverlening is ingericht
 • bespreking van NEN 8048-1 en de NVVK gedragscode Budgetbeheer
 • stabilisatie, preventie, begeleiding en nazorg algemeen
 • budgetcoaching en beschermingsbewind algemeen
 • begrippen budgetbeheerrekening en een budget- en meerjaren betaalplan
Dag 2

Het Minnelijk traject ( op hoofdlijnen)

 • wat is een minnelijke traject en wat is de juridische basis ervan
 • in welke relatie staat het minnelijke traject tot het wettelijke (WSNP-) traject
 • wat zijn de positie, taken en verantwoordelijkheden van de schuldhulpverlener in dit traject
 • wat zijn de voorwaarden om toegelaten te worden tot het minnelijke traject
 • hoe zit de procedure in elkaar en hoe stel je de duur van een traject vast

VTLB (op hoofdlijnen)

 • de relevante wet- en regelgeving op het vlak van de berekening van het Vtlb
 • de actuele Recofa-rekenmethodiek
 •  de invloed op de berekening van feitelijke omstandigheden zoals de leeftijd, de woonsituatie en de gezinssamenstelling

WSNP (op hoofdlijnen)

 • bespreking van de WSNP en het WSNP-traject op hoofdlijnen
 • de taken, verantwoordelijkheden en onderlinge verhouding tussen de verschillende actoren in een WSNP-traject
 • doelgroep van de WSNP en uitsluitingsgronden
 • eisen die worden gesteld aan toelating tot de WSNP
 • de aanvraagprocedure en de verplicht bij te voegen stukken
Dag 3

Verdieping schuldsoorten en schuldeisers

 • veel voorkomende schuldensoorten, hun rangorde (en daarmee de positie van de betreffende schuldeisers)
 • de wijze waarop met de verschillende schulden in de praktijk moet worden omgegaan
 • niet-saneerbare schulden
 • schulden die een schuldsanering in de weg staan of niet onder het ‘schone lei’ beginsel vallen
Dag 4

Stress sensitief werken (schaarste theorie) en motiverende gespreksvoering

 • bij stress sensitief werken wordt uitgegaan van de theorie van de schaarste. Deze inzichten vormen de aanleiding om de schuldhulpverlening nadrukkelijker aan te sluiten op de gedragsonmacht van mensen. Gedragsonmacht die veroorzaakt wordt door jarenlange chronische stress, als gevolg van financiële problematiek. Chronische stress doet een aanslag op de executieve functies. Het gevolg hiervan is dat mensen meer bij de dag leven, moeite hebben met het nakomen van afspraken, impulsieve beslissingen nemen, minder zelfbeheersing kennen en kwalitatief minder goede beslissingen nemen
 • in deze dag word je meegenomen in de wereld die we “schaarste” noemen
 • de gespreksvaardigheid die daarbij hoort is Motiverende Gespreksvoering (MGV). Doel is om kennis, techniek en vaardigheid van deze methode te integreren in het dagelijks werk
 • in MGV worden vier brede processen beschreven die de benadering omvatten: engageren, focussen, ontlokken en plannen. We onderzoeken hoe de processen van MGV in de loop van het veranderingsproces kunnen worden ingezet, en niet alleen bij verandering van gedrag. Er wordt uitleg gegeven over de basiscommunicatie van MGV: Open vragen stellen, Reflecteren, Bekrachtigen en Samenvatten (ORBS) en behoudtaal (weerstand). Behoudtaal is het tegenovergestelde van verandertaal dat juist motivatie versterkt
 • MGV benadrukt een samenwerkend partnerschap met cliënten waarbij de hulpverlener op respectvolle wijze eigen motivatie en wijsheid oproept. MGV is het volledige accepteren van het feit het uiteindelijk iemands eigen keuze is om wel of niet te veranderen
Dag 5

Vervolg Motiverende gespreksvoering incl. oefenen met acteur

Werkwijze
Deze 5 daagse leergang adviseur schuldhulpverlening bestaat uit een 3 daagse module Schulpdhulpverlening – wettelijke kaders en processen en een 2 daagse module schuldhulpverlening – vaardigheden. Deze modules kunnen ook als losse modules gevolgd worden.
Resultaat

Na het volgen van de Leergang Adviseur schuldhulpverlening beschikt de schuldhulpverlener naast vakkennis ook over de vaardigheden en gesprekstechnieken die noodzakelijk zijn om op professionele wijze de functie van Adviseur schuldhulpverlening in te vullen.

Cursus
Docent
Miranda van der Tholen
Contact
Lia Dekker
Vragen? Neem contact op met de programmacoördinator.