Digitaal leren – Wnra-menu
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Digitaal leren bij de WNRA Academie om Wnra-vraagstukken te kunnen beantwoorden.
Inleiding
Inleiding

Natuurlijk is nu ook bij jou de aandacht nu vooral Corona-gericht. Toch weten we dat de dagelijkse bedrijfsprocessen niet helemaal tot stilstand komen. Ook bij de afdeling HR zullen in deze tijd allerlei rechtspositionele vraagstukken aan de orde komen die er als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra heel anders uitzien dan vroeger en wellicht zijn er ook specifiek op de Corona-crisis gerichte rechtspositionele vragen. Digitaal leren is de oplossing om nu de noodzakelijke kennis op te doen.

 

Onze digitale leermodules zijn als volgt onderverdeeld:

 

1.       Wnra – juridische aspecten bij het begin van de arbeidsovereenkomst

2.       Wnra – juridische aspecten tijdens de arbeidsovereenkomst

3.       Wnra – juridische aspecten bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst

4.       Wnra – juridische veranderingen in HR-besluitvorming en rechtsbescherming   

De vier modules vormen een geïntegreerd pakket waarmee je een omvattend beeld krijgt van het arbeidsrecht zoals dat voor de publieke sector geldt vanaf 1 januari 2020, maar de modules kunnen ook los van elkaar gevolgd worden. 

 

Binnen elk van die modules behandelen we de belangrijke rechtsvragen die daarbij horen. Een module bestaat uit meerdere blokken met een logische verdeling van onderwerpen. Steeds wordt in overleg met de klant een maatwerkprogramma samengesteld dat desgewenst ook uit onderdelen van alle modules kan bestaan.

 

Bij de intake inventariseren wij jouw specifieke vragen en de doelstelling. Samen bepalen we de inhoud en de diepgang. Je krijgt dus een programma op maat.

Doelgroep

De training is bedoeld voor alle HR-adviseurs die binnen hun organisatie te maken krijgen met de juridische gevolgen die de invoering van de Wnra met zich brengt.

Programma
1. de aanvang van de arbeidsovereenkomst

Diversiteit in contractvormen voor het verrichten van arbeid

 • uitzendcontracten
 • payrolling
 • overeenkomst van opdracht
 • arbeidscontract

De diverse mogelijkheden die overheden hebben om arbeidsrelaties tot stand te brengen passeren de revue, inclusief de belangrijkste daaraan verbonden voordelen en nadelen.

 

Wat een arbeidscontract is

Wat moet er in een arbeidsovereenkomst tussen een overheidswerkgever en een ambtenaar staan en waarom? Wie is er binnen de overheid bevoegd arbeidsovereenkomsten aan te gaan? Verder kijken we naar de juridische inbedding van de arbeidsovereenkomst.

 

Welke rol de Ambtenarenwet 2017 speelt in arbeidscontracten binnen de overheid

We behandelen de specifieke juridische positie daarin van de overheidswerkgever als werkgever en de ambtenaar als werknemer. Tevens komen enkele categorieën ‘bijzondere ambtenaren’ aan de orde voor wie specifieke regels gelden.

 

De regeling rechtsvermoedens

We bespreken de wettelijke bepalingen voor die situaties waarin geen duidelijke arbeidsovereenkomst tussen partijen is overeengekomen.

 

De arbeidsvoorwaarden

Welke arbeidsvoorwaarden er gelden bij arbeidscontracten binnen de overheid en hoe die uitwerken is het onderwerp van dit onderdeel. De hoofdlijnen van het cao-recht komen dus aan de orde.

 

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Omdat er voor gekozen kan worden om dit in de arbeidsovereenkomst te regelen, behandelen we dit onderwerp in deze module. We behandelen ook de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden als dat niet geregeld is in de arbeidsovereenkomst. 

 

Salaris

Wat is er wettelijke geregeld ten aanzien van het salaris, inclusief de wettelijke verhoging en wettelijke rente die verschuldigd is bij niet tijdige loonbetaling.

 

Proeftijd

Uiteengezet wordt welk proeftijdregime het BW-arbeidsrecht kent.

 

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten en flex-bepalingen

We gaan in op de regels met betrekking tot tijdelijke arbeidscontracten zoals dat in de wet geregeld is en in de cao afwijkend van de wet geregeld kan zijn, het beëindigen daarvan inclusief de aanzegtermijn en de flexibiliteitsregels die in acht moeten worden genomen bij een tijdelijk arbeidscontract.

 

Tussentijds ontslag tijdelijke arbeidsovereenkomst 

Aan de orde komt op welke wijzen er een voortijdig einde kan komen aan de contractduur van een tijdelijk arbeidscontract.

2. de periode tijdens de arbeidsovereenkomst

Functioneren en functioneringsproblemen

 • de P-gesprekscyclus en de juridische kansen en belemmeringen daarvan
 • de bijzondere aard van de beoordeling
 • functioneringstrajecten bij disfunctioneren

 

De zieke ambtenaar

De bepaald lang niet altijd eenvoudige regels inzake ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie van ambtenaren komen uitgebreid aan de orde.

 

Arbeidsconflicten

Hoe zit het nou precies met de regels inzake arbeidsconflicten? Mag je je dan bijvoorbeeld ziekmelden? Moet je met je werkgever in gesprek? Heb je recht op mediation? Wat betekent precies een door de bedrijfsarts geadviseerde ‘time out’ in dit verband?  

 

Bijzondere ambtelijke regels

De bepalingen die in het kader van de bijzondere integriteitspositie van de ambtenaar vastliggen in de Ambtenarenwet 2017 passeren alle de revue, inclusief het voorgeschreven integriteitsbeleid.

 

Disciplinair straffen vanaf de Wnra

Als er een onderwerp is dat een fundamentele wijziging heeft ondergaan als gevolg van de Wnra is het wel het ambtenarentuchtrecht. We kijken er uitgebreid naar en kijken daarbij ook naar de juridische houdbaarheid van bestaande gedragscodes binnen de overheid.

 

Bijzondere bedingen:

 • het studiekostenbeding
 • het boetebeding
 • het geheimhoudingsbeding
 • heeft de overheid ruimte voor het opnemen van een relatiebeding en concurrentiebeding?
3. Het einde van de arbeidsovereenkomst

Ontslagvormen vast dienstverband

 • ontslag met wederzijds goedvinden
 • de opzegging van de arbeidsovereenkomst
 • de ontbinding van de arbeidsovereenkomst
 • het ontslag op staande voet

 

Ontslagroutes

 • via UWV
 • via de kantonrechter
 • ontslagcommissies

 

Ontslaggronden

Alle ontslaggronden, het karakter daarvan en de daaraan verbonden vereisten als opgenomen in artikel 7:669 BW komen uitgebreid aan de orde.

 

Opzegtermijnen

Het stelsel van opzegtermijnen zoals dat in de wet vastligt of in een afwijkende vorm in een cao kan worden opgenomen is het gespreksonderwerp van dit onderdeel.

 

Ontslagvergoedingen

De wettelijke transitievergoeding, de diverse vormen van billijke vergoeding en de relatie naar zowel ‘daarvoor in de plaats tredende voorzieningen’ als de ‘bovenwettelijke werkloosheidsaanspraken’ zoals die voor ambtenaren gelden komen in alle mogelijke varianten aan de orde.    

 

De vaststellingsovereenkomst (vso)

Wat moet er precies in een op het tot een einde komen van een arbeidsovereenkomst gerichte  vaststellingsovereenkomst (vso) worden opgenomen en waarom? Tevens geven we je hier een cursus ‘ontslagonderhandelingen binnen de overheid’, zodat je ook dat aspect goed beheerst.

4. Arbeidsrechtelijke besluitvorming en juridische procedures

Preventieve ontslagtoets

Ook de overheid moet vanaf de Wnra voorafgaande toestemming van het UWV of kantonrechter hebben voordat het ontslag van de ambtenaar werkelijkheid wordt. Hoe dat systeem werkt is hier het onderwerp.

 

De ontslagprocedure via het UWV

We behandelen in welke gevallen je die procedure moet volgen en hoe die verloopt.

 

De ontslagprocedure via de kantonrechter

We nemen het verloop van de ontslagprocedure via de kantonrechter met alle daarbij horende ins & outs stap voor stap door.

 

Dagvaardingsprocedure en verzoekschriftenprocedure

We beschouwen nauwkeurig in welke gevallen een dagvaardingsprocedure dan wel een verzoekschriftenprocedure aan de orde is, wat de verschillen en overeenkomsten zijn van die beide procedures en de bijzondere regels die daarvoor gelden in geval van ontslag via de kantonrechter.

 

Kort geding en voorlopige voorziening

Soms is een spoedprocedure bij de rechter vereist om de in geding zijnde belangen geen onherstelbare schade te laten oplopen. We kijken naar de daarvoor geldende mogelijkheden en wanneer je die kunt toepassen.

 

Uitspraakbevoegdheden van de rechter in ontslagzaken

Welke uitspraken kun je van de rechter in ontslagzaken allemaal verwachten? Velen zullen onder de indruk zijn van het aantal en de variëteit daarvan.

 

Rechtsmiddelen

Stel dat het UWV of de kantonrechter je in het ongelijk stelt. Wat kun je daar dan verder nog tegen doen? De rechtsmiddelen van verzet, hoger beroep en beroep in cassatie komen in hoofdlijnen aan de orde.

 

Arbeidsrechtelijke termijnen

We beschouwen de werking van verjaringstermijnen en vervaltermijnen zoals die in het arbeidsrecht aan de orde kunnen zijn.

 

Proceskosten

We behandelen het regime van de proceskostenveroordeling zoals die in arbeidszaken geldt.

Werkwijze

Deelnemers krijgen een account voor onze digitale leeromgeving. Vanuit deze leeromgeving kan de deelnemer alle activiteiten uitvoeren. De activiteiten worden ingedeeld in blokken die elk (in totaal) 1,5 tot maximaal 3 uur duren.

 

Een blok bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Voorbereiding voorafgaand aan de virtuele klas-sessie bestaat uit enkele opdrachten en/of het volgen van een of meer van onze webinars als zelfstudie.
 • Virtuele klas-sessie waarin de docent de in het betreffende blok aangeboden lesstof behandelt, een toelichting geeft op de gevolgde webinars en vragen beantwoordt. Deze kunnen van tevoren gesteld worden, via chat of tijdens de klas-sessie live worden ingebracht.
 • Opdrachten die ingeleverd worden of besproken in de volgende virtuele klassessie.

 

Aanvullend op de e-tools kan er desgewenst ‘after Corona’ ook een fysiek college gegeven worden.

 

Bijzonderheden
De leeromgeving heeft verschillende mogelijkheden voor interactie tussen docent en deelnemers. Vragen stellen of ervaringen uitwisselen kan mondeling via het videobellen en schriftelijk via de chat. De docent behandelt het programma en gebruikt de digitale mogelijkheden zoals het tegelijkertijd tonen van de presentatie. Op deze manier benaderen we zo veel mogelijk de sfeer van het volgen van een fysieke cursus.
Cursus
Contact
Coosje Vink
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.
Wachtlijst