Zicht op Gemeenschappelijke Regelingen
Eerstvolgende datum:
15-12-2021 / 1 dag
Online
€ 599,00
In welke mate kun je zicht en grip hebben op op afstand geplaatste organisaties. Wat dragen ze bij aan jouw gemeente en welke risico’s loop je?
Inleiding
Inleiding

De relatie tussen gemeenten en op afstand geplaatste regelingen wordt vaak als lastig ervaren. In welke mate kun je grip hebben op dergelijke organisaties. Welk nut hebben ze voor jouw gemeenten en welke risico’s loopt jouw gemeente hierin. Wat heb je als gemeente, direct of indirect, al dan niet te zeggen over gemeenschappelijke regelingen en hoe benut je je mogelijkheden daarin.

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is bijvoorbeeld opgenomen dat deelnemende raden een zienswijze mogen indienen op de begroting. Hoe kun je de begroting en rekening van een gemeenschappelijke regeling snel doorgronden en waar let je dan op bij zo’n zienswijze?

Doelgroep

Coördinatoren gemeenschappelijke regelingen

Beleidsmedewerkers 

Financieel medewerkers die zienswijzen op (financiële) documenten van Gemeenschappelijke Regelingen voorbereiden

Ook kan de training meer toegespitst op management en bestuurders worden verzorgd.

Programma
Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Actualiteiten
 • Positie van de gemeenschappelijke regelingen
 • Rechten en plichten
 • Governance
Grip op gemeenschappelijke regelingen
 • Formele en informele sturing
 • Bijdragen van de GR aan gemeentelijk beleid
 • Risico’s binnen gemeenschappelijke regelingen
 • Risicobeheersing
 • Mogelijkheden voor het verhogen van ‘grip’
 • Zienswijzen op de begroting (en jaarrekening)
Werkwijze
 • We wisselen de theorie af met praktische opdrachten en maken daarbij graag gebruik van eigen casuïstiek en vragen.
Voorkennis
Kennis van het BBV op basisniveau is een pré maar niet noodzakelijk. In de training wordt er voldoende rekening mee gehouden dat deze kennis niet aanwezig is bij alle cursisten.
Docent
De docent is in meerdere gemeenten verantwoordelijk geweest voor de relatie met gemeenschappelijke regelingen c.a.. Bovendien is hij zelf als Algemeen Directeur verantwoordelijk geweest voor 2 grote Gemeenschappelijke regelingen. Ook heeft hij vanuit zijn nevenfuncties in Rekenkamercommissies onderzoeken hiernaar gedaan.
Resultaat
Je bent prima in staat te duiden wat de relatie is tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
Je kunt optimaal invulling geven aan de 'sturing' op en met gemeenschappelijke regelingen.
Je kunt op snelle wijze de begroting en (jaar)rekening c.a. van gemeenschappelijke regelingen snel doorgronden en zienswijzen opstellen voor raad en college.
Je kunt de actualiteiten in de Wgr toepassen binnen je eigen organisatie en een gesprekspartner zijn voor de portefeuillehouder en daardoor bijdragen aan de verhoging van de grip op de gemeenschappelijke regelingen.
Tot slot ben je in staat om te sturen en af te rekenen op de prestatieafspraken.
Cursus
Docent
Walter Bak
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst