WNRA: Besluitvorming en rechtsbescherming in het nieuwe ambtenarenrecht
Eerstvolgende datum:
02-07-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 595,00
Het ‘besluit’ vervalt en het bestuursprocesrecht is niet langer van toepassing op de ambtelijke rechtsverhouding. Door de veranderingen in het ambtenarenrecht gaan we van een repressief ontslag stelsel (toets door de rechter achteraf) naar een preventief ontslagstelsel (toets door de rechter of het UWV vooraf). In het kader van ontslag is de te volgen juridische procedure afhankelijk van de grondslag van het ontslag. Is er bijvoorbeeld sprake van een ontslag vanwege ziekte dan moet de overheidswerkgever naar het UWV. Is er anderzijds bijvoorbeeld sprake van een ontslag vanwege disfunctioneren dan dient een verzoekschrift bij de kantonrechter te worden ingediend. Hoe moeten die procedures nu worden aangepakt?
Inleiding
Inleiding

In deze module worden deze procedures van besluitvorming en rechtsbescherming besproken.

 

Op praktische wijze zal worden uitgelegd welke stappen er in deze procedures moeten worden gezet. Vervolgens komt aan de orde welke vorderingen er nog via een dagvaardingsprocedure moeten worden ingeleid. Hoe ziet een dagvaardingsprocedure eruit? En hoe snel moet je hiermee eigenlijk zijn? In dat verband komen ook de verval- en verjaringstermijnen aan de orde. En tot slot wat kun je tegen een uitspraak van de kantonrechter doen? In dat kader zullen het hoger beroep en de mogelijkheid van cassatie worden besproken. Ook komt het kort geding aan de orde.  

Verder komt Artikel 7:615 Burgerlijk Wetboek (BW) dat nu nog in de weg staat aan de toepassing van Titel 10 van Boek 7 BW op de ambtelijke rechtsverhouding, te vervallen. Daardoor wordt het civiele arbeidsprocesrecht op het overgrote deel van de ambtenaren van toepassing. In het civiele arbeidsprocesrecht worden de procedures gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (BW) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

 

Doelgroep

Deze module is geschikt voor iedereen die zich met het proces van besluitvorming en daartegen gerichte rechtsbescherming bezighoudt binnen de dagelijkse arbeidsrechtelijke verhoudingen binnen de overheid. Dat kunnen zijn:

·         beleidsmedewerkers

·         arbeidsjuristen

·         HR-functionarissen

·         managers

Programma
Het programma focust op de volgende onderdelen:
  • Ontslaggronden / juridische procedures / overgangsrecht
  • De UWV-procedure
  • De absolute en relatieve bevoegdheid van de rechter
  • De verzoekschriftprocedure
  • De dagvaardingsprocedure
  • Verval- en verjaringstermijnen
  • Hoger beroep en cassatie
  • Kort geding

 

Werkwijze
De basis van onze lessen ligt in interactief gegeven presentaties over de leerstof. Elke presentatie wordt gevolgd door een andere verdiepende werkvorm. Dat kan zijn casusbehandeling, onderwijsleergesprek, discussie, samenwerkingsoefening, mindmappen, et cetera, afhankelijk van best passend bij de aangeboden leerstof. De docenten verzorgen de lessen aan de hand van casuïstiek uit hun eigen praktijk en uit de jurisprudentie.
Resultaat
Je krijgt een gedegen inzicht in de werking van de juridische procedures zoals die onder het BW-ontslagrecht gelden.
Je leert wanneer welke procedure moet worden ingezet: een UWV-procedure, verzoekschriftprocedure of een dagvaardingsprocedure.
Je leert op praktische wijze welke stappen er moeten worden gezet in een UWV-procedure.
Je leert op welke wijze een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter moet worden gevoerd en welke nevenverzoeken daar van onderdeel kunnen uitmaken.
Je leert op praktische wijze hoe een dagvaarding eruit ziet en wanneer en op welke manier een dagvaardingsprocedure moet worden ingeleid.
Je bent in staat om de belangrijkste rechtsvraagstukken die met voornoemde procedures samenhangen adequaat te vertalen naar uw overheidsomgeving.
Je bent ervan op de hoogte welke verval- en verjaringstermijnen er in het kader van deze procedures gelden.
Je bent ervan op de hoogte wanneer er hoger beroep en cassatie kan worden ingesteld en wat je daarmee in tweede en derde instantie kunt bereiken.
Je bent ervan op de hoogte wanneer er hoger beroep en cassatie kan worden ingesteld en wat je daarmee in tweede en derde instantie kunt bereiken.
Cursus
Docent
Ed van Meer
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
In huis
We organiseren deze cursus/workshop ook graag bij jou in huis. Voordeel daarvan is, dat wij het niveau van de cursus/workshop kunnen aanpassen aan de groep. Bel voor een inhuisofferte met inhuiscoördinator Joke Tarhan op 033 - 434 50 85.