Ver-/nieuwbouw van schoolgebouwen. Een koud kunstje?
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
In 1 dag alle kennis en kunde voor een professionele rol in het bouwproces.
Inleiding
Inleiding

Nieuwbouw, verbouw en/of ingrijpende aanpassing van een schoolgebouw is over het algemeen geen alledaagse situatie waar u als bestuurder, schooldirecteur, facilitair manager of gemeenteambtenaar mee wordt geconfronteerd. Het is een situatie die steeds meer in het land voorkomt, mede door leerlingenkrimp. Samenwerking tussen scholen wordt onderzocht en veelal wordt gelijktijdig aandacht besteed aan de huisvesting van kinderopvang of andere partijen. Onderzocht wordt of niet een Integraal Kindcentrum (IKC) kan ontstaan. Vragen over eigendom, beheer en exploitatie dienen dan direct meegenomen te worden. Zeker nu al enige tijd de doordecentralisatie van het buitenonderhoud aan de schoolbesturen een feit is.

Elke school en elke organisatie is immers gebaat bij beheersing van de exploitatiekosten, ook in een fraai nieuw of aangepast gebouw. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De praktijk van de bouw of verbouw van een school
 • Financiering scholenbouw mede in het kader van de doordecentralisatie buitenonderhoud
 • Eigendom, beheer en exploitatie
 • De rol van bestuur, schooldirecteuren gemeente in het bouwproces
 • Vormen van aanbesteding en procesbegeleiding
 • 'Hoe krijg ik, wat ik hebben wil?'
 • Actuele ontwikkelingen.
Doelgroep

Schoolbestuurders, schooldirecteuren, facilitair managers, gemeenteambtenaren e.a. die betrokken zijn bij de bouw van een nieuwschoolgebouw of de verbouw van een bestaande school al of niet in samenwerking met andere partijen.

Programma
De praktijk van de bouw of verbouw van een school
 • de wetgeving met betrekking tot de (stichting) (ver)bouw van een school
 • de zorgplicht van de gemeente
 • de rol van het schoolbestuur
 • VNG-modelverordening onderwijshuisvesting
 • programma van eisen bouwkundig, technisch én - niet als laatste - onderwijskundig
 • vergunningentraject
 • vormen van aanbesteding en procesbegeleiding
 • voorlopig ontwerp en definitief ontwerp
 • diverse onderdelen van het (technisch) bouwproces
 • oplevering, garantietermijnen en nazorg.
Financiën scholen bouw
 • de financieringsstromen van het Rijk naar schoolbestuur en gemeente
 • bepalen van de omvang van schoolgebouw of uitbreiding
 • eigendom, beheer en exploitatie
 • onderhoud
 • renovatie en aanpassing
 • bouwbudget
 • (Europese) aanbesteding.
De schoolbestuurder én de schoolleider in het bouwproces
 • rol van de schoolbestuurder én de schoolleider
 • relatie met de gemeente
 • schoolspecifieke wensen/eisen
 • informeren van team en medezeggenschapsraad
 • deelnemen aan bouwteam
 • 'hoe krijg ik, wat ik hebben wil?'
Actuele ontwikkelingen
 • een Integraal Huisvestingsplan
 • doordecentralisatie van bekostiging van onderhoud
 • frisse scholen / Binnenmilieu
Werkwijze
De aanpak is praktijkgericht en interactief. Casuïstiek zorgt voor een directe vertaling van de regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast is het mogelijk voorafgaand uw specifieke vragen in te dienen, welke tijdens de praktijkdag worden behandeld. Deze vragen kunnen onder andere betrekking hebben op de verordening, de procedure enz. en kunt u mailen naar segment@segment.nl
Resultaat
Na afloop van de praktijkdag hebben deelnemers inzicht in de regelgeving, de toepassing en de praktische uitvoering daarvan bij de bouw en verbouw van een schoolgebouw. Verder hebben zij kennis en inzicht in relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving en kunnen zij met kennis van zaken deelnemen aan een bouwproject.
Zij kunnen in dit proces de relatie leggen tussen zaken als eigendom, financiering, beheer en exploitatie en de samenwerking met andere partijen. Tevens zijn zij in staat deze zaken te vertalen naar het (ver)bouwproces met als doel: ''hoe krijg ik wat, wat ik hebben wil?''.
Cursus
Contact
Hanna van Dijk
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.