Introductiecursus Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Inwerkprogramma Omgevingsdiensten en gemeenten.
Inleiding
Inleiding

Tijdens de introductiecursus wordt ingegaan op het huidige wettelijke kader voor de ruimtelijke planvorming in Nederland. Tevens wordt een aantal praktische handreikingen gedaan voor de invulling van het ruimtelijke ordeningsbeleid op lokaal niveau. 

Door de praktische benadering van het onderwerp kunnen deelnemers aan de cursus direct met de verworven kennis aan de slag in de eigen organisatie.

Doelgroep

(Nieuwe) medewerkers front- of backoffice van Omgevingsdiensten en gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening en Milieu die weinig tot geen voorkennis hebben op het gebied van Ruimtelijke Ordening en een algemeen beeld wensen van ruimtelijke ordeningsprocessen/het omgevingsrecht in Nederland.

Programma
 • In de cursus, die bestaat uit twee dagen, wordt aan de hand van een vigerend bestemmingsplan bij de belangrijkste ruimtelijke ordenings- en milieuaspecten stil gestaan. De deelnemer krijgt hierdoor een goed beeld van deze beleidsterreinen en verwerft voldoende basiskennis om ook de verdiepingscursus Ruimtelijke Ordening te kunnen volgen. De cursus is gevarieerd en ziet er als volgt uit:
DAG 1 - Verkenning van de Ruimtelijke Ordening Ochtendprogramma:
 • ruimtelijke ordening in Nederland en de rol van de overheid
 • Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening
 • totstandkoming van structuurvisie en bestemmingsplan.
Middagprogramma:
 • milieu, bodem en overige onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan
 • beoordelen van goede ruimtelijke onderbouwingen
 • afwijken van het bestemmingsplan
 • planschadevergoeding.
DAG 2 - De Wet ruimtelijke ordening, toetsen van bouwaanvragen aan het digitale bestemmingsplan en het procesrecht in de Wro Ochtendprogramma:
 • toetsing van omgevingsvergunningen aan het bestemmingsplan
 • aanhoudingsplichten in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • milieukaders in het bestemmingsplan
 • beroepsmogelijkheden in het kader van de ruimtelijke wetgeving.
Middagprogramma:
 • lezen’ van bestemmingsplankaarten
 • beoordelen van bestemmingsplanvoorschriften
 • opstellen van ruimtelijke adviezen
 • grondexploitatieplan als kader voor ruimtelijke beslissingen.
Resultaat
Je hebt kennis van de ruimtelijke planvorming en de Wet ruimtelijke ordening
Je hebt kennis van de wijze waarop het milieu onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke planvorming
Je hebt inzicht in de samenhang tussen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening
Je hebt inzicht in de werking van structuurvisies, bestemmingsplannen en exploitatieplannen.
Je bent in staat eenvoudige bouwaanvragen te toetsen aan het (digitale) bestemmingsplan
Je kunt aangeven op welke wijze van bestemmingsplannen kan worden afgeweken
Je bent in staat de relatie tussen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening aan te geven
Je kunt aangeven waaruit een ruimtelijke onderbouwing en toelichtingen op het bestemmingsplan moeten bestaan
Je kunt een concept advies op stellen over de uitleg van de structuurvisie, het bestemmingsplan en het exploitatieplan.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Wachtlijst