Waterwet in de praktijk
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Handvatten om ingrijpende veranderingen te vertalen naar je eigen praktijk.
Inleiding
Nieuwe taken en bevoegdheden
Inleiding

De Waterwet bestaat inmiddels jaren en water is een vast onderdeel geworden binnen het digitale omgevingsloket. In de Waterwet wordt bepaald wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van de verschillende bevoegd gezagen. Deze taken en bevoegdheden zijn echter aan veel veranderingen onderhevig. De Waterwet zelf is sinds 2009 al 16 keer aangepast en ook naast de Waterwet is veel nieuwe regelgeving ontwikkeld. De veranderingen gaan sneller dan ooit en een goede toepassing vraagt veel kennis. Ben jij helemaal op de hoogte?

Nieuwe taken en bevoegdheden

Met de komst van de Waterwet is een aantal zaken ingrijpend veranderd. Wist jij bijvoorbeeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor grond- en hemelwater? Dat Waterschappen zelf ruimtelijke plannen kunnen maken en gebieden aanwijzen voor wateropslag? Hoe is de planschade voor burgers bij overstromingen geregeld? Dat het waterloket ook taken voor de gemeente meebrengt? Dat de waterschappen bodemkwaliteitseisen stellen bij demping van water? Dat veel waterkwaliteitsaspecten nu via lozingenbesluiten is geregeld? Ken jij de Deltawet en weet je wat de Deltacommissaris doet?

Doelgroep

Casemanagers en vergunningverleners van gemeenten en waterschappen. Handhavers omgevingsrecht en water. Beleidsmedewerkers werkzaam op het terrein van het omgevingsrecht, planvorming of met de uitvoering van de Waterwet zijn of worden belast.

Programma
Toepassing in de praktijk vereist inzicht. Dit wordt verkregen aan de hand van de volgende thema’s:
  • Waterwet - Waterbesluit - Waterregeling
  • verantwoordelijkheden van en afbakening tussen (bestuurlijke) organisaties
  • nieuwe ontwikkelingen in regelgeving (Deltawet, Omgevingswet).
Toepassing vereist ook kennis van diverse processen:
  • waterloket
  • vergunningenprocedures
  • inspraak en rechtsbescherming
  • handhaving
  • uitwerking in nadere regels zoals lozingenbesluiten.
Nieuwe ontwikkelingen en relevante regelgeving:
  • Dit onderdeel gaat in op de relatie tussen de Waterwet en de milieuregelgeving. Hieronder vallen thema's als lozingen (Wm), bodemverontreiniging (Wbb), (afval)waterakkoorden en Europese regels omtrent water (KRW, Waterveiligheid, etc.). Hiernaast komen nieuwe wetten aan de orde als b.v. de Deltawet.
Waterwet in de praktijk:
  • Deze cursus is opgebouwd rondom drie reële praktijkvoorbeelden. In de voorbeelden wordt duidelijk welk aspect vergunningplichtig is onder de Waterwet of onder de Wabo en welke onderdelen via de Wro (incl. de watertoets) worden vastgelegd. Hiernaast worden enkele actuele waterthema’s opgepakt die de komende jaren relevant zijn, b.v. ‘water in de stad’, ‘wonen op het water’ en het ‘Deltaprogramma’.
Werkwijze
De eerste helft van de cursus is theoretisch en informatief. Met veel praktijkvoorbeelden worden de regels en wetten toegelicht. De uitwerking van de bevoegdheden en taken wordt aan de hand van voorbeelden uitgevoerd met korte toelichtingen. De tweede helft bestaat uit een plenaire werksessie waarin de deelnemers een complex watervraagstuk en de mogelijke procedurele (bezwaar)behandeling van dit vraagstuk behandelen.
Resultaat
Heb je kennis van en inzicht in de belangrijkste (juridische) aspecten van de Waterwet.
Kun je invulling geven aan het eigen beleid ten aanzien van de uitvoering van de Waterwet.
Kun je de Waterwet ‘vertalen’ naar de dagelijkse praktijk
Heb je inzicht in de ontwikkelingen voor de komende jaren.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Wachtlijst