Jaarrekeningactualiteiten grondbedrijf
Eerstvolgende datum:
01-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 549,00
In de complexe, steeds maar veranderende wereld van gebiedsontwikkeling, kun je in ieder geval van één zekerheid uitgaan. Er is altijd veel te doen rondom grondbeleid en de verslaglegging van grondexploitaties.
Inleiding
Inleiding

Ook nu speelt er veel op gebied van grondbeleid en de verslaglegging van grondexploitaties. De vastgoedmarkt is misschien wel meer divers dan ooit tevoren. In sommige gebieden van Nederland breken huizenprijzen alle records en overstijgt de vraag het aanbod vele malen. Hier wordt volop ontwikkeld en worden vooral discussies gevoerd rondom woningbouwversnelling en wellicht weer een actievere rol van de gemeente op de grondmarkt. Daar staan echter nog de gebieden tegenover waar de huizenprijzen achter blijven en waar krimp vooral het woord is waarop geanticipeerd moet worden. Ook zijn er nog veel marktsegmenten (bedrijventerreinen, kantoren en winkels) waar leegstand en prioritering aan de orde van de dag is. Er zijn ook nog vele andere uitdagingen; denk aan de stikstofcrisis en de vele ambities op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, etc.

In deze cursus gaan we in op de gevolgen voor grondbeleid en de bedrijfsvoering op grondexploitaties door gemeenten. De wet- en regelgeving rondom de verslaglegging van grondexploitaties blijft voor veel commotie zorgen: de commissie BBV heeft dit jaar weer een nieuwe notitie grondexploitaties uitgebracht. De commissie beoogt een aantal discussiepunten weg te nemen, maar is ze daarin geslaagd? Warme gronden, verplicht tussentijds winst nemen, teveel winst nemen, 10-jaars termijn.... We gaan er in de training uitgebreid op in. Ook de commissie Bado heeft een notitie grondexploitaties uitgebracht, die het hele proces van woningbehoefte tot het sluiten van een grondexploitatie beschrijft. We bekijken hoe de notities zich eventueel tot elkaar verhouden. Ook in de jaarrekening 2019 is dus weer veel aandacht voor grondexploitaties. De actuele marktomstandigheden en wet- en regelgeving moeten goed verwerkt worden en de accountants zullen daarop toezien.

Doelgroep

Gemeenten en provincies, controllers, controladviseurs, medewerkers grondzaken en planeconomie en/of gemeentelijke projectleiders.

Programma
 • Grondexploitaties
  • Grondexploitaties inzichtelijk in de jaarrekening
  • Waar kom je grondbeleid, grondexploitaties en grondbedrijf overal tegen in de jaarrekening?
  • Hoe informeer je het bestuur op een goede wijze over de complexe materie van de grondexploitaties?
  • Actuele marktontwikkelingen en de herziening van de grondexploitaties
 • Actuele veranderingen in de BBV en de herziening van de grondexploitaties. We behandelen de nieuwe notities grondexploitaties van de commissie BBV en Bado, met daarbij onder andere aandacht voor:
  • Warme gronden; een nieuwe categorie
  • Splitsing van eigen gronden onder het facilitair grondbeleid; zijn daar nog aanpassingen voor nodig?
  • De kostentoerekening volgens de kostensoortenlijst (inclusief onvoorzien en bovenwijkse kosten)
  • De looptijd van grondexploitaties en de vereiste beheermaatsregelen
  • De rentetoerekening aan de grondexploitaties
  • Waarderingen; (tussentijds) winst nemen en verwerking van verliezen
  • Taakvelden; grondexploitaties in verschillende taakvelden
 • Overige relevante BBV zaken i.r.t. grondexploitaties:
  • Het weerstandsvermogen
  • De verbonden partijen
  • Regelgeving omtrent (af)waardering van vastgoed
  • Onrendabele toppen en de financiële haalbaarheid
  • De bredere financiële businesscase
  • Situationeel grondbeleid de toekomst?
Werkwijze
Deze cursus is praktijkgericht en we maken gebruik van veel casussen. We adviseren daarom je eigen specifieke vragen vooraf door te geven. Dit kan door te mailen naar cursus@segment.nl o.v.v. ‘Jaarrekeningactualiteiten grondbedrijf’.
Resultaat
Na de cursus kun je de actualiteit rondom gebiedsontwikkeling, grondbeleid en de verslaglegging van grondexploitaties en de jaarrekening voor de gemeente, waaronder de wijzigingen van de BBV en de vennootschapsbelasting, vertalen naar de praktijk. We geven je hier praktische tips en handvatten voor.
Ook leer je je goed voor te bereiden op de accountantscontrole.
Cursus
Docent
Guido Mertens
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83