Prestatiesturing en Partnerships
Eerstvolgende datum:
20-12-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
Leer alles over hoe je kunt sturen en afrekenen op prestatieafspraken, o.a. in het sociaal domein!
Inleiding
Inleiding

Er ontstaat steeds meer samenwerking tussen overheden en andere partners om doelstellingen te bereiken. De samenleving en de opgaven van lokale overheden worden complexer. Dit vraagt dan ook om het benutten van kwaliteiten van partners en het verbinden van deze kwaliteiten aan gezamenlijke doelen. De samenwerkingen kunnen sterk variëren: van platte inkoop / inhuur tot social impact bonds en (publiek private) partnerships.

Het maken van goede resultaatgerichte afspraken is noodzakelijk, zeker nu (subsidie)contracten steeds belangrijker worden. Bijvoorbeeld binnen het sociaal domein wordt veel ingekocht en worden vele contracten gesloten en subsidies verstrekt, ook zien we de beweging dat welzijnsorganisaties een steeds belangrijkere rol vervullen in het realiseren van zorgdoelstellingen. Zij vormen meer en meer een schakel tussen de betaalde zorg en de versterking van het eigen netwerk. Welzijnsorganisaties kunnen een belangrijke rol vervullen in thema's als eenzaamheid, maatjesprojecten en taalachterstand.

Doelgroep

Beleidsadviseurs en budgethouders die betrokken zijn bij het aangaan, het beheer en de bewaking van (subsidie)contracten.

Programma

We starten de cursus met een korte inleiding over prestatiegericht sturen en contracteren, over subsidiëren (en afrekenen). De volgende onderwerpen worden -afgestemd op voorkeur van de deelnemers- behandeld:

 • prestatiesturing in het algemeen en bij subsidies in het bijzonder
 • programmasturing
 • relatie gemeentesturing tot subsidierelatie
 • relatie met de doelstellingen uit de begroting, beleidsplan c.a.
 • sturen op maatschappelijke effecten
 • beleidsgestuurde contractfinanciering c.a.
 • input / proces / output / effect contractering / subsidiëring
 • inhoudelijke beoordeling en waardering (ijking/referentiekader)
 • maatvoering en abstractieniveau prestatieafspraken
 • output-effect-keten / doelenboom
 • soorten indicatoren
 • SMART
 • Afwegingen voor soort (subsidie)relatie:
 • Regierol(len), sturen door los te laten?
 • Partner of inkoper? Wat voor relatie zoek je?
 • Opdrachtgever / ondernemerschap
 • Publiek Private Samenwerking
 • Social Impact bonds
 • Subsidievormen en differentiatie in toepassing
 • Vereisten aan een subsidieregeling, beschikking en beoordeling aanvragen
 • Principes risicomanagement
 • Risicoanalyses van subsidieregelingen
 • Risicogeoriënteerde steekproeven.
Werkwijze
We gaan op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang, maken een directe vertaling van regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk en doen dat als het enigszins kan met specifieke vragen en/of casussen uit de eigen praktijk.
Resultaat
Je kunt een goede afweging maken over de vorm van samenwerking en contractering, over het niveau en de contractering.
Je kunt makkelijk maar adequaat contracteren/subsidiëren op basis van prestatieafspraken
Je kunt de risico's inschatten en managen (zowel financieel als qua doelbereik)
Je bent in staat om te sturen en af te rekenen op presatieafspraken.
Cursus
Docent
Walter Bak
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst