Prestatiesturing en Partnerships
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
01-12-2022
1 dag
Utrecht
Andere data en locaties
Leer alles over hoe je kunt sturen en afrekenen op prestatieafspraken, o.a. in het sociaal domein!
circles

Er ontstaat steeds meer samenwerking tussen overheden en andere partners om doelstellingen te bereiken. De samenleving en de opgaven van lokale overheden worden complexer. Dit vraagt dan ook om het benutten van kwaliteiten van partners en het verbinden van deze kwaliteiten aan gezamenlijke doelen. De samenwerkingen kunnen sterk variëren: van platte inkoop / inhuur tot social impact bonds en (publiek private) partnerships.

 

Het maken van goede resultaatgerichte afspraken is noodzakelijk, zeker nu (subsidie)contracten steeds belangrijker worden. Bijvoorbeeld binnen het sociaal domein wordt veel ingekocht en worden vele contracten gesloten en subsidies verstrekt, ook zien we de beweging dat welzijnsorganisaties een steeds belangrijkere rol vervullen in het realiseren van zorgdoelstellingen. Zij vormen meer en meer een schakel tussen de betaalde zorg en de versterking van het eigen netwerk. Welzijnsorganisaties kunnen een belangrijke rol vervullen in thema's als eenzaamheid, maatjesprojecten en taalachterstand.

circles
Doelgroep

Beleidsadviseurs en budgethouders die betrokken zijn bij het aangaan, het beheer en de bewaking van (subsidie)contracten.

Programma
We starten de cursus met een korte inleiding over prestatiegericht sturen en contracteren, over subsidiëren (en afrekenen). De volgende onderwerpen worden -afgestemd op voorkeur van de deelnemers- behandeld:
 • prestatiesturing in het algemeen en bij subsidies in het bijzonder
 • programmasturing
 • relatie gemeentesturing tot subsidierelatie
 • relatie met de doelstellingen uit de begroting, beleidsplan c.a.
 • sturen op maatschappelijke effecten
 • beleidsgestuurde contractfinanciering c.a.
 • input / proces / output / effect contractering / subsidiëring
 • inhoudelijke beoordeling en waardering (ijking/referentiekader)
 • maatvoering en abstractieniveau prestatieafspraken
 • output-effect-keten / doelenboom
 • soorten indicatoren
 • SMART
 • Afwegingen voor soort (subsidie)relatie:
 • Regierol(len), sturen door los te laten?
 • Partner of inkoper? Wat voor relatie zoek je?
 • Opdrachtgever / ondernemerschap
 • Publiek Private Samenwerking
 • Social Impact bonds
 • Subsidievormen en differentiatie in toepassing
 • Vereisten aan een subsidieregeling, beschikking en beoordeling aanvragen
 • Principes risicomanagement
 • Risicoanalyses van subsidieregelingen
 • Risicogeoriënteerde steekproeven.
Resultaat
check
Je kunt een goede afweging maken over de vorm van samenwerking en contractering, over het niveau en de contractering.
check
Je kunt makkelijk maar adequaat contracteren/subsidiëren op basis van prestatieafspraken
check
Je kunt de risico's inschatten en managen (zowel financieel als qua doelbereik)
check
Je bent in staat om te sturen en af te rekenen op presatieafspraken.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina