Milieu en Natuur in de Ruimtelijke Ordening

Prijs: € 595,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Tijdens deze cursus wordt uitvoerig ingegaan op actuele vraagstukken van doorwerking en borging van milieu- en natuurthema's en - normen in met name bestemmingsplannen en in omgevingsvergunningen waarmee van bestemmingsplannen kan worden afgeweken. Hiermee wordt al vast geanticipeerd op de Omgevingswet.

Het gaat daarbij primair om thema's en normen vervat in nationale milieu- en natuurwetten, - besluiten, -regelingen en -richtlijnen, zoals o.m. de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de Flora- en faunawet. Bij de Ruimtelijke Ordening ligt het accent op het gemeentelijke bestemmingsplan en op de omgevings-
vergunning waarmee van het bestemmingsplan kan worden afgeweken.

Omdat vraagstukken van doorwerking en borging vooral beantwoord worden in de bestuursrechtspraak worden ze doorgaans als zeer pittig ervaren en levert de praktische toepassing ervan nogal eens problemen op. Toch is kennis en kunde op dit terrein onontbeerlijk, al was het maar om nu al vast in te kunnen spelen op de mogelijkheden van de Omgevingswet. Natuurlijk zal tijdens de cursus ook worden ingegaan op de doorwerking en borging van milieu- en natuurthema in het omgevingsplan.

Doelgroep

Medewerkers RO en Wabo-vergunningverlening die in hun praktijk regelmatig of frequent met vraagstukken van doorwerking en borging van milieu- en natuurthema's en - normen worden geconfronteerd.

Resultaat

Na afloop van deze ééndaagse cursus heeft de deelnemer tot op detailniveau kennis van en inzicht in de laatste ontwikkelingen van de bestuursrechtspraak over vraagstukken van doorwerking en borging van milieu- en natuurthema's en -normen in de Ruimtelijke Ordening. Gemeentelijke RO-besluiten worden meer Raad van State-proof. De deelnemer is goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet.

Studieprogramma

Programma

 1. Inleiding: doorwerking milieu- en natuuronderwerpen, - thema's en -normen in bestemmingsplan en omgevingsvergunning
 2. Welke milieuthema’s en -normen zijn ruimtelijk relevant?
 3. Wat zijn de juridische grondslagen?
 4. Tot welke onderzoeksopgaven verplichten voornoemde aspecten?
 5. Wat is de betekenis van de maximale of representatieve invulling van planologische mogelijkheden qua bouwen en gebruik?
 6. Hoe kunnen of moeten (i.v.m. borging) de resultaten van onderzoek doorwerken in RO-besluiten, m.n. het bestemmingsplan? (doorwerking milieunormen: indirect, direct en omgekeerd, beperkingen en voorwaardelijke verplichtingen)
 7. Hoe gaat e.e.a. met de komst van het omgevingsplan?
 8. Rode draad: bij elk onderwerp wordt, indien van belang, ingegaan op:
  1. Wettelijk kader
  2. Relevante en actuele rechtspraak
  3. Casus die door de deelnemers worden aangereikt.

Werkwijze

Er wordt veel ingegaan op praktijkvragen en er is gelegenheid voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen onder het motto 'gemeenten voor gemeenten'.

Bijzonderheden/opmerkingen

'Een boekje open over het omgevingsrecht' bestel onze brochure via opleidingen@segment.nl.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.