Bestuursschaderecht

Prijs: € 599,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Het bestuursschaderecht wordt steeds omvangrijker en complexer. Zo kunnen schadeclaims die bij uw gemeente worden ingediend, gebaseerd zijn op uiteenlopende rechtsgronden en uiteindelijk kunnen die claims bij zowel de bestuursrechter als bij de burgerlijke rechter terecht komen. De wettelijke regeling is onlangs gewijzigd.

Doelgroep

 1. Medewerkers van de afdeling algemeen juridische zaken
 2. Medewerkers van andere afdelingen die zich (eveneens) bezighouden met de beoordeling en afwikkeling van schadeclaims.

Resultaat

Dit practicum beoogt de complexiteit van het bestuursschaderecht inzichtelijk en overzichtelijk te maken. Na afloop:

 1. weten de deelnemers welke mogelijkheden een burger of bedrijf heeft om vergoeding van schade als gevolg van genomen besluiten te vragen
 2. hebben de deelnemers inzicht in de mogelijkheden om schadeclaims te voorkomen
 3. kennen de deelnemers de criteria die de rechter hanteert om aanvragen om schadevergoeding te beoordelen
 4. kennen de deelnemers de procedurele wegen die gevolgd kunnen worden om een aanvraag om schadevergoeding aan de rechter voor te leggen.

Studieprogramma

Programma

Tijdens het practicum worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. grondslagen van bestuursschadevergoeding
 2. rechtsgangen naar bestuursschadevergoeding
 3. verhouding tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter
 4. schadevergoeding bij vernietigde en herroepen Awb-besluiten
 5. schadevergoeding bij onrechtmatige regelgeving
 6. buitenwettelijke nadeelcompensatie op grond van rechtmatige overheidsdaad
 7. de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.

Het practicum geeft een overzicht van en inzicht in alle aspecten van de aansprakelijkheid van de (gemeentelijke) overheid voor schade ten gevolge van onrechtmatige overheidsdaden en schade ten gevolge van rechtmatige overheidsdaad.

N.B. er wordt niet ingegaan op het planschaderecht op grond van de Wro. Daarvoor bieden wij een afzonderlijke cursus aan.

Werkwijze

Praktijkgerichte testvragen en casussen staan centraal. De deelnemers kunnen eigen casusmateriaal inbrengen aan de hand waarvan alle aspecten van bestuursschaderecht aan de orde worden gesteld.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.