Actualiteitencollege Wabo

Prijs: € 615,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Er is sinds de inwerkingtreding van Wabo, Bor en Mor in 2010 heel veel gebeurd. Nieuwe aanvullende wet- en regelgeving is tot stand gekomen (zoals o.m. de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH). Binnenkort zal ook de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in het Staatsblad worden gepubliceerd. Vrijwel wekelijks verschijnt belangwekkende rechtspraak m.n. van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de toepassing van de Wabo.
En dan de Omgevingswet (Ow) die waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 in werking zal treden.

Doelgroep

 1. Vergunningverleners
 2. Coördinatoren
 3. Adviseurs
 4. Handhavers
 5. Leden bezwaarcommissie
 6. (Algemeen) Juristen

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u op detailniveau inzicht in en kennis van alle fundamentele-, inhoudelijke-, procedurele - en rechtsbeschermingsaspecten van de omgevingsvergunning (Wabo). Bovendien bent u weer helemaal bij t.a.v. de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en rechtspraak. Ook wordt al vast een doorkijk gegeven naar de Omgevingswet.

Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Algemene inleiding
  1. 1.   ontwikkelingen in de rechtspraak
  2. 2.   ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  3. 3.   Wet VTH
  4. 4.   Wetsvoorstel Wkb

 2. Fundamentele en inhoudelijke aspecten
  1. 1.   structuur en systematiek van de Wabo
  2. 2.   bevoegd gezag
  3. 3.   aspecten van de aanvraag (bv onlosmakelijke samenhang en aanhaken)
  4. 4.   rol van vvgb-organen
  5. 5.   keuze van de juiste voorbereidingsprocedure.

 3. Procedurele aspecten, o.m.
  1. 1.   ontvankelijkheidstoetsing
  2. 2.   toepassing van een voorbereidingsprocedure: regulier, uitgebreid
  3. 3.   omgaan met beslistermijnen.

 4. Rechtsbescherming
  1. 1.   beroepsrecht voor belanghebbenden (begrip)
  2. 2.   beperking van beroepsrecht (art. 6:13 Awb)
  3. 3.   relativiteitsvereiste
  4. 4.   bestuurlijke lus e.d.

 5. Omgevingsvergunning in de Ow

Werkwijze

De stof wordt op interactieve wijze aangereikt. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Docenten

De heer dr. mr. E.J. de Valk, bekend als inspirerend docent en vooraanstaand auteur op het terrein van het 'Omgevingsrecht' (o.m. Lexplicatie Wabo, Kluwer 2011 en Thema's van Omgevingsrecht, Kluwer, 2015).

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.