Segment

INHOUDSOPGAVE:

1. Vergunningen
    Wat is een bouwperceel?

2. Bestemmingsplannen
    Verhouding structuurvisie
    en bestemmingsplan

3. Schadevergoeding
    Eisen voorzienbaarheid
    planschade

4. Beleid
   Overeenstemming over
   verdeelsleutel kosten en
   baten Omgevingswet

5. Cursusagenda
  
  OMGEVINGSRECHT

             10-05-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief:
opleidingen@segment.nl.
VERGUNNINGEN

Wat is een bouwperceel?
Bij de vaststelling van de omvang van een bouwperceel is de actuele situatie bepalend, waarbij in beginsel dient te worden uitgegaan van het kadastrale perceel, waarop het bouwplan is voorzien. In dit geval kunnen, vanwege het ontbreken van samenhang tussen twee achter elkaar gelegen kadastrale percelen, de percelen in ruimtelijke zin niet als één geheel worden aangemerkt. Omgevingsvergunning is terecht verleend. Aldus de ABRS op 6 april 2016. Lees verder >>>
 
Cursus: Actualiteitencollege Wabo, 1 dag, 1 december 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BESTEMMINGSPLANNEN

Verhouding structuurvisie en bestemmingsplan
Een structuurvisie is betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is de bestemming van het perceel gedetailleerd uitgewerkt, met de mogelijkheid van binnenplanse vrijstelling. In dit geval is separate toetsing van de vergunning aan de structuurvisie niet aangewezen.  Aldus de ABRS op 20 april 2016 Lees verder>>>

Cursus: Introductiecursus Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht, 2 dagen, 23 & 30 juni 2016, Utrecht
_______________________________________________________

SCHADEVERGOEDING
 
Eisen voorzienbaarheid planschade
Voor voorzienbaarheid van planschade is meer vereist dan dat de planologische ontwikkeling niet onwaarschijnlijk was en belemmerende omstandigheden daarvoor ontbraken. Beslissend is of op het tijdstip van investering de mogelijkheid van de schadeveroorzakende overheidsmaatregel zodanig kenbaar was, dat hiermee bij de beslissing tot investering rekening kon worden gehouden. Aldus de ABRS op 20 april 2016 in een tussenuitspraak.  Lees verder >>>

Cursus: Tegemoetkoming in de planschade en planologische risicomanagement, 1 dag, 11 oktober 2016, Utrecht
_______________________________________________________

BELEID

Overeenstemming over verdeelsleutel kosten en baten Omgevingswet
De VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het Rijk zijn het eens geworden over de verdeling van de kosten en baten van de Omgevingswet. Lees verder>>>

Cursus: Omgevingswet, 1 dag, 3 november 2016 in Utrecht

Reageer op bovenstaande berichten.

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum
Verhuur gemeentelijke
eigendommen


Uitvoering bestuursdwang

Leegstand kost € 47/m2.
Hoe lossen we dat op?


Introductiecursus Ruimtelijke
Ordening en Omgevingsrecht


Milieu en Natuur in de
Ruimtelijke Ordening


Kabels en leidingen in
gemeentegrond


Kostenverhaal bij ruimtelijke
initiatieven: meer dan ooit van
belang!


Bestuursrechtelijke Handhaving
Omgevingsrecht


Tegemoetkoming in de planschade
en planologisch risicomanagement


Leergang Gebiedstransformatie
en competenties


Actualiteitencollege Wabo

Omgevingswet
7 juni 2016 in Utrecht


7 juni 2016 in Utrecht

9 juni 2016 in Utrecht


23 juni 2016 in Utrecht


23 juni 2016 in Utrecht
 

28 juni 2016 in Utrecht


6 sep. 2016 in Utrecht27 sep. 2016 in Utrecht


11 okt. 2016 in Utrecht


1 nov. 2016 in Utrecht


1 dec. 2016 in Utrecht

3 nov. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of
opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands