Segment
INHOUDSOPGAVE:

1. Algemeen bestuursrecht 

   -Reikwijdte regels Awb
    m.b.t. buiten-
    behandelingstelling
    aanvragen

   -Verjaring
     invorderingsbesluit en
     bevoegdheidsgebrek

2. Gemeenterecht
   -Besluiten betreffende
    algemeen bestuur
    bestuurscommissie niet
    van beroep uitgezonderd

3. Openbare orde en
     veiligheid

   -Voor huisverbod is
    aannemelijk maken
    gevaar voldoende

4. Cursusagenda
 
  
         Juridische Zaken

               26-04-2016
Tip een collega
Iets interessants voor een collega gezien in deze nieuwsbrief? Stuur door!
Opgeven voor de nieuwsbrief: opleidingen@segment.nl.
ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Reikwijdte regels Awb m.b.t. buitenbehandelingstelling aanvragen
De regels m.b.t. het buiten behandeling stellen van aanvragen ex art. 4:5 Awb gelden ook voor aanvragen op grond van een bijzondere wet zoals de WWB, tenzij daarin een uitzondering is gemaakt. Dat is hier niet het geval. Aldus de CRvB op 22 maart 2016 (publ. 4 april 2016). Lees verder >>

Cursus: Basiscursus Awb in relatie tot Wmo, Jeugd en Participatie , 1 dag , 31 mei 2016, Utrecht

Verjaring invorderingsbesluit en bevoegdheidsgebrek
Ingevolge art. 5:35 van de Awb verjaart de bevoegdheid tot invorderen door verloop van een jaar na de dag waarop de dwangsom is verbeurd. Ten tijde van het bestreden besluit kon het college die bevoegdheid niet meer uitoefenen en daarom ook niet meer het mandaatgebrek helen. Aldus de Rechtbank Limburg op 29 maart 2016 (publ. 4 april 2016). Lees verder >>
 
CursusInvordering geldschulden, de juridische praktijk, 1 dag, 29 september 2016, Utrecht
 
GEMEENTERECHT

Besluiten betreffende algemeen bestuur bestuurscommissie niet van beroep uitgezonderd
Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 83 van de Gemeentewet blijkt dat de wetgever uitdrukkelijk heeft beoogd bestuurscommissies niet als vertegenwoordigend orgaan aan te merken. Besluiten betreffende het algemeen bestuur van een bestuurscommissie zijn niet van beroep uitgezonderd. Aldus de ABRS op 6 april 2016. Lees verder >>

Cursus:  Actualiteitencollege gemeenterecht , 1 dagdeel, 9 juni 2016, Utrecht
 
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Voor huisverbod is aannemelijk maken gevaar voldoende
Voor het opleggen van een huisverbod is niet vereist dat de juistheid van de aan het huisverbod ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden onomstotelijk vaststaat. Voldoende is dat aannemelijk is dat die feiten en omstandigheden zich hebben voorgedaan en dat  ze voor de in het besluit genoemde personen een ernstig en onmiddellijk gevaar dan wel een ernstig vermoeden van een dergelijk gevaar opleveren. Aldus de ABRS op 6 april 2016. Lees verder >>

Cursus: Pre-mediation bij de lokale overheid, 2 dagen, 16 & 23 juni 2016, Utrecht
 

CURSUSAGENDA
Cursusomschrijving
Startdatum & plaats
Begraafplaatsbeleid; Wet op de
lijkbezorging in de praktijk


Verwijdering inboedel bij
woninguitzetting


Beoordelen Wob-verzoeken

Subsidie en staatssteun

Lijkbezorging door
de gemeente


Basiscursus Awb in
relatie tot Wmo,
Jeugd en Participatie


Uitvoering bestuursdwang

Herbezinning op
subsidiebeleid; de
juridische aspecten!


Actualiteitencollege
Gemeenterecht


Pre-mediation bij de
lokale overheid


Invordering geldschulden,
de juridische praktijk
      10 mei 2016 in Utrecht


      12 mei 2016 in Utrecht


      19 mei 2016 in Utrecht

      24 mei 2016 in Utrecht

      26 mei 2016 in Utrecht

     
      31 mei 2016 in Utrecht


        
         7 juni 2016 in Utrecht

         8 juni 2016 in Utrecht


        
         9 juni 2016 in Utrecht


       16 juni 2016 in Utrecht


     29 sep. 2016 in Utrecht
 
Vragen of meer informatie?
Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren via
033 - 434 50 80 of opleidingen@segment.nl.
Bezoek ook onze website SEGMENT.NL
© Segment | Afmelden voor onze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Segment · Postbus 338 · Leusden, UT 3830 AJ · Netherlands